Ponad 500 osób powalczy o głosy mieszkańców w nadchodzących wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia. Sprawdźcie, kto będzie kandydował w waszym okręgu wyborczym.

Jak wynika z informacji Państwowej Komisji Wyborczej, o 37 mandatów w Radzie Miejskiej Wrocławia będzie starać się w sumie 519 kandydatów z 12 komitetów wyborczych. Najwięcej kandydatów zgłoszono w okręgu nr 1 – 84, a najmniej w okręgu nr 7 – 67.

Komitety, które zarejestrowały swoje listy w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia to KW Bezpartyjny Wrocław (51), KWW Rafała Dutkiewicza – Sojusz dla Wrocławia (51 kandydatów), KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska (51), KW Prawo i Sprawiedliwość (51), KWW Bezpartyjny Ruch Obywatelski (51), KWW Wrocław dla Wszystkich (50), KWW Kukiz ’15 (50), KW Partia Zieloni (50), KW Wolni i Solidarni (35), KWW Jarka Bogusławskiego (49), KW Jesteśmy Stąd (24) i KWW Mateusza Adamczyka (6).

Jak będą dzielone mandaty?

We wrocławskiej Radzie Miejskiej zasiada obecnie 37 radnych. Tylu samych nowych rajców wybierzemy w wyborach samorządowych, zaplanowanych na 21 października 2018 roku. Radni są wybierani w okręgach wyborczych bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów. Wrocław został podzielony na 7 okręgów wyborczych.

W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, czyli m.in. we Wrocławiu, mandaty pomiędzy listy kandydatów będą dzielone proporcjonalnie (według metody D’Hondta) do łącznej liczby ważnie oddanych głosów odpowiednio na kandydatów danej listy. Warto zaznaczyć, że w podziale mandatów uczestniczą jednak tylko listy kandydatów tych komitetów wyborczych, na których listy w skali gminy oddano co najmniej 5% ważnych głosów.

Co robi radny i czym zajmuje się rada gminy?

Radny jest zobowiązany do udziału w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Do kompetencji rady gminy należą co do zasady wszystkie sprawy, które są w zakresie działania gminy (o ile ustawy nie stanowią inaczej).

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.: uchwalanie statutu gminy, ustalanie wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta), ustalanie kierunków jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. Rada gminy powołuje i odwołuje skarbnika gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta), uchwala budżet gminy, rozpatruje sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmuje uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

Rada gminy uchwala też studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również programy gospodarcze. Ustala też zakres działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków na realizację przypisanych im zadań.

Podejmuje również uchwały w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Co ważne, rada gminy kontroluje działalność wójta (burmistrza, prezydenta), gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Kadencja rady gminy w myśl znowelizowanych przepisów trwa 5 lat.