Znamy już wszystkie komitety wyborcze, które powalczą o głosy w nadchodzących wyborach samorządowych. Sprawdźcie, jakie komitety zarejestrowały się we Wrocławiu.

W poniedziałek 27 sierpnia minął termin rejestrowania komitetów wyborczych na nadchodzące wybory samorządowe. Łącznie do Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych w całej w Polsce wpłynęło 9143 zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.

Przypomnijmy, PKW rejestruje komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych, a także – o ile działają na obszarze większym niż jedno województwo – komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców. Pozostałe komitety wyborcze, w tym te działające maksymalnie na obszarze jednego województwa, rejestrują właściwi terytorialnie komisarze wyborczy.

We Wrocławiu mamy dwóch komisarzy wyborczych. Do pierwszego z nich zgłoszono łącznie 94 komitety: 6 komitetów wyborczych organizacji i 88 komitetów wyborczych wyborców (z tego 51 w gminach do 20 tys. mieszkańców). Do drugiego – 138 komitetów: 5 organizacji i 133 wyborców (z tego 108 w gminach do 20 tys. mieszkańców).

Pełną listę zarejestrowanych komitetów znajdziecie na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. My skupimy się tylko na tych, które mają swoją siedzibę we Wrocławiu i to w naszym mieście będą walczyć o głosy mieszkańców w wyborach do rady miejskiej czy na prezydenta Wrocławia.

Zarejestrowanymi komitetami wyborczymi organizacji z siedzibą w stolicy Dolnego Śląska są: Komitet Wyborczy Bezpartyjny Wrocław i Komitet Wyborczy Jesteśmy Stąd.

Jeśli chodzi o komitety wyborcze wyborców, to z Wrocławia wywodzą się: KWW Wrocław dla Wszystkich, KWW Rafała Dutkiewicza – Sojusz dla Wrocławia, KWW Jarka Bogusławskiego, KWW Robert Butwicki – Budzimy Wrocław, KWW Dolnośląski Ruch Samorządowy, KWW Bezpartyjny Ruch Obywatelski Jerzego Michalaka, KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska, KWW Mateusza Adamczyka, KWW Witold Studniarczyk – Lepsze życie wrocławian, KWW Wrocław Plus i KWW Inicjatywa Obywatelska Idzie Nowe.

Dodajmy, że we Wrocławiu swoich kandydatów na radnych czy prezydenta wystawią też ogólnopolskie komitety, m.in. Koalicji Obywatelskiej (PO i Nowoczesna), Prawa i Sprawiedliwości, Partii Zieloni czy Partii Razem.

Co dalej?

Tak kształtuje się kalendarz wyborczy na najbliższe tygodnie:

 • do dnia 6 września 2018 r. – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • do dnia 11 września 2018 r. – powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
 • do dnia 17 września 2018 r. – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
 • do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00 – zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
 • do dnia 21 września 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
 • do dnia 21 września 2018 r. – zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • do dnia 26 września 2018 r. – przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
 • do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00 – zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • do dnia 28 września 2018 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
 • do dnia 1 października 2018 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim
 • do dnia 1 października 2018 r – powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych
 • do dnia 1 października 2018 r. – sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
 • do dnia 8 października 2018 r. – rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • do dnia 8 października 2018 r. – zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa
 • od dnia 8 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00 – nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
 • do dnia 12 października 2018 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • do dnia 16 października 2018 r. – składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
 • w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej
 • w dniu 20 października 2018 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
 • w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00 – głosowanie