Od kilku lat trwają prace nad uchwałą krajobrazową Wrocławia. Jeszcze w tym roku jej projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu. – Uchwała, choć potocznie nazywana przez nas reklamową, ma na celu porządkowanie miasta w trzech obszarach tematycznych: reklamy, małej architektury i ogrodzeń – tłumaczą urzędnicy.

Od ponad 5 lat we Wrocławiu, na terenie Starego Miasta i Ostrowa Tumskiego, obowiązuje Park Kulturowy. Na obszarze ponad 200 hektarów w centrum stolicy Dolnego Śląska wprowadzono precyzyjne regulacje, dotyczące m.in. umieszczania reklam na elewacjach budynków, wyglądu szyldów, montażu nośników reklamowych czy prowadzenia handlu i gastronomii.

Kolejnym krokiem w porządkowaniu przestrzeni publicznej, tym razem całego miasta, ma być uchwała krajobrazowa. We wrześniu 2016 roku Rada Miejska Wrocławia przystąpiła do przygotowania projektu uchwały ustanawiającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

W 2017 roku przeprowadzono konsultacje społeczne w tej sprawie. Zapytaliśmy w magistracie, co obecnie dzieje się z projektem uchwały krajobrazowej.

Obszerny materiał projektu uchwały (na który składają się zarówno przepisy ogólne, szczegółowe, jak i załączniki graficzne) we wrześniu zostanie przedłożony do uzgodnienia i zaopiniowania z innymi organami w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Te organy mają miesiąc od dnia otrzymania projektu uchwały na zajęcie stanowiska. Po zaopiniowaniu nastąpi – zgodnie z ww. ustawą – wyłożenie projektu do publicznego wglądu. Przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej nastąpi po przeanalizowaniu uwag zebranych w czasie wyłożenia projektu – wyjaśnia Tomasz Myszko-Wolski z biura prasowego magistratu.

Nie tylko reklamy

Jak tłumaczą urzędnicy, założenia uchwały dotyczą całego miasta w jego granicach z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu.

Uchwała, choć potocznie nazywana przez nas reklamową, ma na celu porządkowanie miasta w trzech obszarach tematycznych: reklamy, małej architektury i ogrodzeń. Jednakże najbardziej szczegółowe zasady zostały ustalone dla reklam. Co najistotniejsze, celem uchwały w zakresie reklam nie jest powszechna likwidacja nośników reklamowych i szyldów, tylko ich porządkowanie, tak by nie zaburzały przestrzeni publicznej i jednocześnie same stały się bardziej czytelne. Ważną i dużą częścią uchwały stało się również uporządkowanie terminologii szerokiego wachlarza elementów związanych z reklamą. Takie działanie umożliwiło nam przygotowanie czytelniejszych regulacji w zakresie określania standardów jakościowych, gabarytów i warunków sytuowania reklam – wylicza Tomasz Myszko-Wolski.

W magistracie zauważają, że – odnosząc się do konstrukcji uchwały – przy jej sporządzaniu skorzystano z konstrukcji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia poprzez implementację jednostek urbanistycznych, na które w tym dokumencie Wrocław został podzielony.

Dla każdej z jednostek, które na potrzeby uchwały zostały określone mianem obszarów, opisane zostały ustalenia szczegółowe. Taki podział Wrocławia ukazał nam specyfikę poszczególnych fragmentów miasta i umożliwił sformułowanie szczegółowych zapisów z uszanowaniem charakteru i funkcji poszczególnych fragmentów naszego miasta – dodaje Myszko-Wolski.

Foto główne: Beata Ratuszniak-Matejuk