Miasto szykuje się do uruchomienia pilotażowej trasy tramwaju wodnego. Docelowo we Wrocławiu mają być cztery takie trasy, analizowane są także możliwości połączenia systemów tramwajów wodnych w kilkunastu gminach Aglomeracji Wrocławskiej położonych wzdłuż Odry.

Przypomnijmy, o pomyśle uruchomienia tramwaju wodnego we Wrocławiu głośno zrobiło się latem 2019 roku.

– Wrocław od początku swojego istnienia czerpał korzyści z położenia nad Odrą – nie tylko w kontekście handlu, ale przede wszystkim transportu. Chcemy odkryć na nowo tę drogę poruszania się po mieście. Dlatego postanowiliśmy rozpocząć prace nad Studium Wykonalności Wrocławskiego Tramwaju Wodnego. Wierzę, że jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać potencjał Odry i tym samym stworzyć dla mieszkańców nowy, atrakcyjny środek transportu – ogłosił wówczas prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Cztery trasy tramwaju wodnego

Z kolei, jak donosiliśmy wiosną ubiegłego roku, w magistracie powołany został “niebieski stół”, którego zadaniem była analiza dotycząca uruchomienia we Wrocławiu pierwszej, pilotażowej linii tramwaju wodnego. Obecnie, jak informują nas urzędnicy, znany jest już przebieg pilotażowej trasy, którą w pierwszej kolejności ma popłynąć tramwaj.

Będzie ona łączyć rejon Uniwersytetu Wrocławskiego, Mostu Uniwersyteckiego i Wyspy Słodowej z m.in. bulwarami: Ks. Aleksandra Zienkiewicza, Xawerego Dunikowskiego, Marii i Lecha Kaczyńskich oraz im. Rektora Stanisława Kulczyńskiego, a następnie poprzez Śluzę Szczytniki, będzie łączyć odcinek Starej Odry z Kanałem Miejskim, z przystankiem końcowym w rejonie Mostu Osobowickiego oraz Śluzy Różanka – zapowiada Tomasz Myszko-Wolski z biura prasowego magistratu.

Myszko-Wolski tłumaczy, że miasto przeanalizowało obszar całego Wrocławskiego Węzła Wodnego, na którym docelowo funkcjonować będę cztery trasy tramwaju wodnego. Podkreśla, że ich przebieg wyznaczony został w oparciu o lokalne uwarunkowania oraz planowane inwestycje w rejonie Odry.

Lokalizacja przystanków uwzględnia ważne miejsca na mapie Wrocławia oraz powiązanie z przystankami kołowej komunikacji publicznej. Zakłada się, że funkcjonowanie tramwaju wodnego będzie całoroczne, przy uwzględnieniu warunków pogodowych i stanu wód – zaznacza Tomasz Myszko-Wolski.

Wstępna koncepcja tras tramwaju wodnego fot. UMW

Tramwaj popłynie przez całą aglomerację?

Zgodnie z informacjami magistratu, analizowane są także możliwości połączenia w przyszłości systemów tramwajów wodnych w gminach Aglomeracji Wrocławskiej położonych wzdłuż Odry. 

Wspólnie z kilkunastoma jednostkami samorządu terytorialnego złożyliśmy wniosek w ramach programu EUCF (European City Facility) na opracowanie koncepcji inwestycyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia. Z pomocą tych funduszy, gminy Aglomeracji Wrocławskiej zamierzają sfinansować opracowanie dotyczące uruchomienia tramwaju wodnego, jako zero emisyjnego środka transportu, który w przyszłości połączy obszary zlokalizowane po obu stronach rzeki Odry oraz przyczyni się do poprawy kontaktów pomiędzy gminami partnerskimi w Aglomeracji. Będzie to pierwszy na Dolnym Śląsku system połączeń wodnych na obszarze kilkunastu jednostek samorządu terytorialnego (JST) – wyjaśnia Tomasz Myszko-Wolski.

W ramach tej koncepcji w planach jest przeprowadzenie analizy inwestycyjnej, wskazującej optymalne rozwiązania planowanego systemu w kontekście korzyści dla lokalnych społeczności, a także analizy ekonomiczno-finansowej, wskazującej źródła finansowania oraz badanie popytu na tego typu usługi.

Założeniem przedsięwzięcia jest zmniejszenie udziału samochodów (transportu indywidualnego) w ogólnym udziale wszystkich przewozów w ramach ruchów komunikacyjnych w Aglomeracji Wrocławskiej oraz w jej poszczególnych gminach – na rzecz proekologicznej komunikacji wodnej. Trasa oraz wstępna lokalizacja przystanków, tworzących sieć powiązań aglomeracyjnych, została opracowana wspólnie z partnerami, którzy przystąpili do współpracy w ramach przedmiotowego projektu – tłumaczy Myszko-Wolski.

Przedstawiciele magistratu podkreślają, że lokalizacja przystanków we Wrocławiu była przedstawiona w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu oraz zyskała uznanie we właściwym ministerstwie.

Długość planowanych tras wodnych to około 116 km. System poprawi ponadto dostępność do usług ponadlokalnych zlokalizowanych we Wrocławiu (np. zoo, opera, teatry, kina). Realizacja inwestycji ze względu na swój zakres oraz charakter, tj. rozwój wodnego transportu zeroemisyjnego pozwoli na osiągnięcie wskaźnika rezultatu w postaci redukcji emisji CO2 – dodaje Tomasz Myszko-Wolski.

Dodajmy, że prace nad koncepcją systemu tramwaju wodnego we Wrocławskim Węźle Wodnym (teren Wrocławia) oraz na Odrze (obszar Aglomeracji Wrocławskiej) znalazły się także w obecnie konsultowanych założeniach polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2022 rok.