Powstające studium wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego wskaże możliwe rozwiązanie techniczne skrzyżowania linii nr 285 z planowaną trasą tramwajową na Jagodno. – Termin zakończenia studium zgodnie z harmonogramem przewidywany jest na kwiecień 2023 roku – zapowiadają przedstawiciele PKP PLK.

Jak informowaliśmy w poniedziałek, na początku grudnia 2020 roku marszałek Dolnego Śląska i prezydent Wrocławia wysłali wspólne pismo do Tadeusza Sobotnika, dyrektora Biura Strategii PKP PLK, w sprawie budowy tramwaju na Jagodno, a dokładniej rzecz biorąc – w sprawie problematycznego skrzyżowania planowanej linii tramwajowej z przecinającą ulicę Buforową linią kolejową.

– Wspólnie z marszałkiem województwa dolnośląskiego Cezarym Przybylskim deklarujemy chęć trójstronnej współpracy przy wypracowaniu docelowego rozwiązania dla skrzyżowania linii 285, kolejowej obwodnicy towarowej i trasy tramwajowej, z uwzględnieniem potrzeb kolei aglomeracyjnej oraz projektu złożonego przez urząd marszałkowski do programu Kolej+, a polegającego na odbudowie drugiego toru na linii 285 na odcinku Wrocław Główny – Kobierzyce z bezkolizyjnym rozwiązaniem przecięcia kolei z ulica Buforową – czytamy w dokumencie.

Powstaje studium wykonalności

Na przełomie 2020 i 2021 roku kolejarze odpowiedzieli na pismo włodarzy naszego miasta i województwa. Przedstawiciele PKP PLK informują, że obecnie spółka jest w trakcie realizacji prac studialnych w ramach projektu “Wstępne studium wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego”.

W ramach studium wykonalności będą prowadzone analizy w zakresie technicznym, jak i prognoz ruchu, przepustowości i rozkładu jazdy. Działania te pozwolą na określenie potrzeb przewozowych i infrastrukturalnych dla transportu kolejowego na terenie Wrocławskiego Węzła Kolejowego. Wskazanie rozwiązań technicznych, m.in. w zakresie obiektów inżynieryjnych nastąpi w etapie V (koncepcyjne układy torowe) wstępnego studium wykonalności – czytamy w piśmie.

Kolejarze podkreślają, że przedstawiciele wrocławskiego magistratu, a także urzędu marszałkowskiego są zapraszani i biorą aktywny udział w prowadzonych konsultacjach z interesariuszami projektu.

Konsultacje w ramach SW będą doskonała platformą do wypracowania wspólnego rozwiązania i koordynacji działań w zakresie skrzyżowania kolejowo-drogowego na linii nr 285. Termin zakończenia studium zgodnie z harmonogramem przewidywany jest na kwiecień 2023 roku – zapowiadają przedstawiciele PKP PLK.

Kolejarze zaproponowali także organizację spotkania dla zainteresowanych stron.

W trakcie spotkania moglibyśmy omówić szczegóły oczekiwań każdej ze stron, co mogłoby być pomocne w trakcie dalszych rozmów, jak również w aspekcie realizowanych przez nasze podmioty projektów inwestycyjnych. Proponujemy, aby spotkanie odbyło się w połowie stycznia 2021 roku w formie telekonferencji – tłumaczą przedstawiciele kolejowej spółki.

Ulica Buforowa
Przebudowa ulicy Buforowej. Fot. Wrocławskie Inwestycje/mat. prasowe

Buspas jako rozwiązanie przejściowe?

Przypomnijmy, że budowa linii tramwajowej na Jagodno zapowiadana jest od wielu lat. Domagają się jej także sami mieszkańcy – w zorganizowanym przez miasto panelu obywatelskim aż 98% uczestników opowiedziało się za tym rozwiązaniem.

Magistrat – jako rozwiązanie przejściowe zanim powstanie tramwaj – zaproponował budowę jezdni
autobusowej w śladzie zaprojektowanego tramwaju wraz z pozostawieniem miejsca na położenie szyn w przyszłości. Taką rekomendację poparło 74% panelistów. Zgodę na takie przejściowe rozwiązanie wyraziła także Rada Osiedla Jagodno.

Pozwoli to, w czasie przeciągającej się budowy linii tramwajowej, udostępnić teren rezerwy tramwajowej dla potrzeb bezkolizyjnego buspasa dla autobusów miejskich. Ma to na celu uruchomienie w najbliższym czasie na tym terenie regularnych, częstych i bezkolizyjnych przejazdów autobusów MPK, a w przypadku usunięcia przeszkód formalno-prawych, umożliwienie niezwłocznego przystąpienia do budowy tejże linii – czytamy na fanpage’u osiedla.

Przedstawiciele rady osiedla tłumaczą, że dodatkową korzyścią z przeniesienia buspasów na niewykorzystaną obecnie rezerwę przygotowaną do budowy torowiska, będzie odzyskanie obecnych pasów ulicy Buforowej zajętych pod buspasy i przeznaczenie do indywidualnego ruchu samochodowego celem jego usprawnienia.

Ponadto RO apelowała również o podjęcie działań o przeniesienie przebudowywanej naziemnej linii kolejowej nr 285 na wiadukt kolejowy, w celu wyeliminowania nie tylko przeszkody w budowie linii tramwajowej, ale także regularnego zatrzymywania ruchu samochodowego przez szlabany zamykające się podczas przejazdu pociągów. Zdajemy sobie sprawę, że kompromis dotyczący budowy jezdni autobusowej w miejscu rezerwy przeznaczonej pod budowę linii tramwajowej nie jest rozwiązaniem idealnym, ale daje on możliwość stopniowego, szybkiego polepszenia warunków jazdy wszystkich uczestników ruchu drogowego, do czasu pojawienia się oczekiwanego i absolutnie niezbędnego tramwaju na Jagodno, o budowę którego będziemy zabiegać do skutku – zapowiadają przedstawiciele osiedlowej rady.