Wiemy, jak będzie wyglądał nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ulicy Cynamonowej. Zwycięski projekt w konkursie architektonicznym na koncepcję obiektu przygotowała pracownia Zbigniewa Maćkowa.

W piątek 25 września Zarząd Inwestycji Miejskich rozstrzygnął konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej przy ul. Cynamonowej we Wrocławiu.

Na konkurs wpłynęło 41 prac. Zadanie zaprojektowania tak dużego zespołu szkolnego w warunkach programu nakreślonego regulaminem konkursu oraz doprecyzowanego wytycznymi i ograniczeniami wynikającymi z MPZP okazało się bardzo trudne – informują urzędnicy.

Jak czytamy na stronie ZIM, sąd konkursowy po wstępnej analizie wszystkich projektów odnotował w dużej liczbie prac uchybienia zarówno programowe, jak i prawne w odniesieniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Jednocześnie można było zauważyć wiele bardzo interesujących, inspirujących koncepcji znacznie różniących się od siebie. Doceniając bardzo duży nakład pracy autorów, różnorodność i wielki potencjał merytoryczny opracowanych projektów, postanowiono poddać ocenie według regulaminowych kryteriów wszystkie prace – tłumaczą przedstawiciele Zarządu Inwestycji Miejskich.  

Podkreślają, że tak przyjęta metoda oceny uszanowała ogrom włożonej pracy i gwarantowała wykorzystanie całego potencjału zawartego w pracach konkursowych oraz optymalne rozstrzygnięcie i najlepszą rekomendację wydatkowania środków publicznych.

Przyjęto, że w ostatecznym rozstrzygnięciu i w rezultacie w przyznawaniu nagród regulaminowych uczestniczyć mogą tylko prace wolne od braków formalnych. Skutkiem tak przeprowadzonej eliminacji i zestawienia w tej grupie najlepszych pod względem projektowym prac  była podjęta po ostatecznej punktacji decyzja o nieprzyznawaniu 3 nagrody ze względu na znaczącą różnicę pomiędzy dwiema najlepszymi pracami a pozostałą grupą prac – informują urzędnicy.

Jednocześnie – jak dodaje ZIM – dostrzegając wysoki poziom merytoryczny konkursu postanowiono przyznać 4 równorzędne wyróżnienia niepieniężne dla projektów charakteryzujących się nowatorskim podejściem do formy przestrzennej i architektury tak bardzo dużego zespołu edukacyjnego oraz oryginalnymi rozwiązaniami równoważącymi wynikające z tego faktu uciążliwości. 

W ten sposób sąd starał się też zwrócić uwagę na szereg nowatorskich rozwiązań, bardzo istotnych z punktu widzenia myślenia o sposobie kształtowania budynku szkoły i przestrzeni wokół szkoły, jak też o systemie powiązań funkcjonalnych, komunikacyjnych oraz formalnych, w kontekście złożoności całego zadania konkursowego – zaznaczają urzędnicy.

W ramach innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody postanowiono przeznaczyć na I nagrodę kwotę 50 000 zł i przyznać ją autorom pracy nr 20, na II nagrodę kwotę 40 000 zł i przyznać ją autorom pracy nr 14. Wyróżnienia równorzędne przyznano pracom oznaczonym numerami: 8, 25, 27, 29.

Zwycięski projekt

Pierwszą nagrodę w konkursie zdobyła Maćków Pracownia Projektowa.

Autorzy pracy otrzymują pierwszą nagrodę za stworzenie charakterystycznego budynku – znaku w przestrzeni osiedla powstającego na okolicznych działkach. Budynek szkoły  zdecydowanie wyróżnia się inną formą od zabudowy mieszkaniowej. Główne wejście związane z placem wejściowym i bardzo umiejętnie przesunięte w kierunku południowym usytuowano w centralnej części budynku. Taka decyzja bardzo skutecznie ułatwiła uzyskanie właściwych proporcji pomiędzy grupami pomieszczeń a wewnętrzną komunikacją. W rezultacie rozczłonkowana i do pewnego stopnia swobodna forma rzutu, a jednocześnie – zwartość dwukondygnacyjnej bryły, utworzyły spójną i czytelną całość w rozwiązaniu i układzie funkcji wewnętrznych. Budynek jest również dobrze powiązany z terenem i zewnętrznymi urządzeniami sportowymi oraz placami zabaw, a w konsekwencji zgodnie z intencją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z pasmowo zaprojektowaną zielenią osiedlową. Rozwiązania komunikacyjne w zakresie zarówno ruchu samochodowego, rowerowego jak i pieszego – bardzo dobre – argumentuje sąd konkursowy.

Druga nagroda

Drugą nagrodę zdobyła koncepcja przygotowana przez trzy biura: Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne, GSBK Biuro Konstrukcyjne i BFM Projekt.

Autorzy pracy otrzymują drugą nagrodę za zaprojektowanie swobodnie ukształtowanego, pawilonowego budynku szkoły, w którym proste, ortogonalne rozwiązanie rzutu w czytelny sposób oddzielono od siebie poszczególne bloki funkcjonalne. Budynek spełnia wymagania wynikające z Regulaminu konkursu. W opinii sądu dobrą decyzją było przesunięcie głównego wejścia do szkoły do centrum działki (po zachodniej stronie budynku) co pozwoliło – poza podstawowym podziałem funkcjonalnym na trzy bloki – stworzyć atrakcyjny, obszerny hol główny oraz wydzielić odrębne skrzydło administracyjne w centralnej części założenia. Wątpliwości budzi sposób zaprojektowania części wejściowej przedszkola i sposób dostępu do szafek ubraniowych . Budynek jest dobrze powiązany z terenem i urządzeniami zewnętrznymi. Rozwiązania komunikacyjne w zakresie zarówno ruchu samochodowego, rowerowego jak i pieszego – bardzo dobre – informują urzędnicy.

Wyróżnienia

Dodatkowo sąd konkursowy postanowił przyznać cztery równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je:

Studio Architektura Kwadrat

FAAB Architektura

M.O.C. Architekci

NM architekci