Plenerowe spotkania przy mapie, rozmowy z lokalnymi liderami i odkrywanie osiedlowych historii – urzędnicy zapraszają mieszkańców i mieszkanki ośmiu wrocławskich osiedli do wspólnych działań. Dzięki nim – jak tłumaczą w magistracie – zebrane zostaną informacje o potrzebach, szansach i potencjałach na każdym z tych obszarów.

Jak już informowaliśmy, Rada Miejska Wrocławia wyznaczyła tzw. obszar rewitalizacji, którego granice pokrywają się z granicami ośmiu osiedli: Brochowa, Kleczkowa, Księża, Nadodrza, Ołbina, Placu Grunwaldzkiego, Przedmieścia Oławskiego i Świdnickiego. Teraz nadszedł czas na kolejny etap – przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), który pozwoli na prowadzenie kompleksowych działań przy współudziale mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i instytucji tam działających. 

– Ustawa o rewitalizacji zobowiązuje do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały o Gminnym Programie Rewitalizacji. Postanowiliśmy ten obowiązkowy etap poprzedzić działaniem jeszcze mocniej włączającym mieszkańców i mieszkanki w proces tworzenia GPR. Stąd wspólny ze Strefą Kultury Wrocław projekt, który pozwoli na zebranie szeregu inspiracji – mamy nadzieję, że dzięki temu opracowywany GPR będzie jak najbliższy oczekiwaniom mieszkańców – podkreśla Sebastian Wolszczak, Zastępca Dyrektora Wydziału Partycypacji Społecznej.

fot. Strefa Kultury Wrocław/Marcin Szczygieł

Lato na podwórku i mapowanie osiedli

Jak informują urzędnicy, w wakacje mieszkańcy i mieszkanki ośmiu wrocławskich osiedli zostaną zaproszeni do wspólnych działań, które pozwolą na lepsze rozpoznanie szans i potencjałów nie tylko konkretnych miejsc, ale i zebranie informacji o aktywnych podmiotach które odpowiadają za lokalne działania społeczne. W ramach projektu przeprowadzone zostaną trzy procesy – tworzenie sentymentalnych map, animacyjne mapowanie szans i potencjałów oraz zbieranie informacji od osiedlowych liderek i liderów za pomocą kwestionariusza. 

Zależy nam na możliwie szerokim zebraniu opinii o każdym z osiedli. Wierzymy, że to sami mieszkańcy i mieszkanki najlepiej dostrzegają potencjał przestrzeni, które zamieszkują i są w stanie wskazać nam miejsca, na co dzień niezauważalne, ale mogące stać się istotnym punktem odniesienia w procesie rewitalizacji – mówi Anna Bieliz, koordynatorka procesu ze Strefy Kultury Wrocław.

W najbliższym czasie na ośmiu osiedlach spotkać będzie można także ośmioro badaczy – osób znanych z lokalnych działań animacyjnych, edukacyjnych, rekreacyjnych czy sportowych.

Zbierać będą opinie mieszkańców i mieszkanek o miejscach, w których spędzają swój wolny czas, które wykorzystywane są do organizacji wydarzeń, czy też są interesujące, ale czasami zapomniane lub zaniedbane. Badania odbywać będą się w swobodnej, warsztatowej formule przy okazji pikników, warsztatów, pokazów oraz innego rodzaju osiedlowych wydarzeń. W trakcie rozmów każda z chętnych osób będzie mogła na wielkoformatowej mapie zaznaczyć wytypowane przez siebie miejsca – zapowiada magistrat.

Urzędnicy tłumaczą, że z mapami związany jest też drugi element projektu, czyli prowadzona przez Strefę Kultury Wrocław akcja „Stwórz z nami Sąsiedzkie mapy osiedla”. Dzięki niej powstaną subiektywne przewodniki zawierające historie, opowieści i wspomnienia z ośmiu osiedli.

fot. Strefa Kultury Wrocław/Jerzy Wypych

Co dalej?

Jak informuje magistrat, kolejnym krokiem umożliwiającym identyfikację potencjałów obszaru rewitalizacji jest przeprowadzenie badania z osiedlowymi liderami i liderkami – zarówno zorganizowanymi podmiotami (jak m.in. Rady Osiedli, Centra Aktywności Lokalnej, NGOsy, instytucje kultury i placówki edukacyjne), jak i grupami nieformalnymi i osobami działającymi niezależnie.

Kwestionariusze zawierały będą pytania o prowadzone i planowane aktywności, partnerstwa, sposób finansowania inicjatyw, a także o miejsca z potencjałem do działań. Mają one na celu identyfikację aktorów osiedlowych, których warto uwzględnić przy działaniach rewitalizacyjnych oraz zasobów, które mogą zostać w tym procesie wsparte oraz wykorzystane. Na podstawie wypełnionych kwestionariuszy zostanie również opracowany katalog potencjałów, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji społeczno-przestrzennej na każdym z rewitalizowanych osiedli – wyjaśniają urzędnicy.

Dla osiedlowych liderów i liderek przygotowano spotkania informacyjne przedstawiające główne założenia procesu. Odbędą się one w dwóch terminach w formie online na platformie Zoom: 20 lipca (g. 17:30) oraz 21 lipca (g. 11:00). Każde z nich będzie miało taki sam przebieg. Zgłoszenia przesyłać można na adres: anna.cwynar@strefakultury.pl

Trzy opisane procesy po analizie zebranych na ich podstawie danych, zostaną podsumowane w raporcie. Oprócz opisanych wyżej działań, jesienią tego roku planowane jest również przeprowadzenie tzw. „prekonsultacji”, na podstawie których będzie można zgłaszać propozycje działań rewitalizacyjnych – zapowiada magistrat.

Zdjęcie główne: Strefa Kultury Wrocław/Marcin Szczygieł