Stolica Dolnego Śląska wspólnie z 37 innymi gminami opracuje Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia. Ma on przyczynić się do podnoszenia jakości życia mieszkańców, poprawy środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności całego obszaru.

W trakcie czwartkowej sesji Rady Miejskiej Wrocławia radni przegłosowali (28 głosów za, 3 rajców wstrzymało się od głosu) uchwałę w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Wrocław porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.

To bardzo ważny plan, którego najważniejszym elementem są ludzie. Bo chodzi w nim przede wszystkim o planowanie dla ludzi – tłumaczyła w trakcie sesji Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektor Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Plan – jak czytamy w uchwale – ma być koncepcją zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności, mającego na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz obniżenie negatywnego wpływu transportu na środowisko, a jego opracowanie zostanie sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska.

Mobilność ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia swobody przemieszczania się i dobrej jakości życia. Jest ona również ściśle powiązana z koncepcją zrównoważonego rozwoju, którą przyjmuje się w strategiach miast i transportu, mając na względzie, że 72% mieszkańców Europy żyje na obszarach zurbanizowanych. Zrównoważony rozwój ma służyć zmniejszeniu problemów wynikających z ruchliwości, których doświadcza większość obszarów zurbanizowanych w Europie. Poziom ruchu drogowego i kongestia, jakość powietrza, hałas, emisja spalin, konsumpcja nieodnawialnych zasobów, społeczne wykluczenie, rozlewanie się miast oraz wypadki drogowe, to istotne wyzwania wymagające zrównoważonego rozwoju miast i transportu – uzasadniają autorzy uchwały.

Jak czytamy w uzasadnieniu, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to strategiczny plan stworzony w celu usatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi i gospodarki w miastach i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia.

Opiera się on na istniejących praktykach planistycznych oraz bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny. Jest on także narzędziem ułatwiającym planowanie, uwzględniającym szerszy kontekst funkcjonowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w perspektywie długookresowej – wyjaśniają urzędnicy.

Wspólny plan dla Wrocławia i 37 innych gmin

Opracowanie będzie dotyczyło Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia obejmującego obszar następujących gmin z województwa dolnośląskiego i opolskiego: Gminy Wrocław, Miasta i Gminy Bierutów, Gminy Brzeg Dolny, Gminy Jelcz-Laskowice, Gminy Kąty Wrocławskie, Gminy Międzybórz, Gminy Oborniki Śląskie, Gminy Prusice, Gminy Siechnice, Gminy Sobótka, Gminy Strzelin, Gminy Syców, Gminy Środa Śląska, Gminy Trzebnica, Gminy Wołów, Gminy Żmigród, Gminy Brzeg, Gminy Miasto Oleśnica, Gminy Miasto Oława, Gminy Borów, Gminy Czernica, Gminy Długołęka, Gminy Dobroszyce, Gminy Domaniów, Gminy Dziadowa Kłoda, Gminy Jordanów Śląski, Gminy Kobierzyce, Gminy Kostomłoty, Gminy Krośnice, Gminy Malczyce, Gminy Mietków, Gminy Miękinia, Gminy Oleśnica, Gminy Oława, Gmina Przeworno, Gminy Wisznia Mała, Gminy Zawonia oraz Gminy Żórawina.

Jednym z podstawowych celów opracowania jest dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców, poprawy środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia. Dokument ma służyć całemu Miejskiemu Obszarowi Funkcjonalnemu Wrocławia i stanowić narzędzie do kreowania przyszłej współpracy w jego ramach. Dokument zostanie sporządzony zgodnie z podejściem systemowym, tj. traktującym gminy wchodzące w skład ww. obszaru jako zestaw powiązanych ze sobą elementów funkcjonujących jako całość. W związku z powyższym wnioski z przeprowadzonych analiz i badań będą odnosić się do całego obszaru – wyjaśniają autorzy uchwały,

Dodają, że dokument będzie sporządzony na podstawie obowiązujących polityk, dokumentów oraz wytycznych wszystkich szczebli – europejskich, krajowych, regionalnych, lokalnych i miejskich, oraz będzie zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia partycypacyjnego.

Bardzo istotnym czynnikiem determinującym pilne sporządzenie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia są zalecenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2020 r., w którym wskazuje się m.in. na wysoce prawdopodobne w perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 uzależnienie dostępu do środków finansowych na rzecz mobilności od opracowania ww. Planu – zaznaczają urzędnicy.