Opłaty za postój w strefie płatnego parkowania od 2021 roku znacznie podrożeją. W nowej, śródmiejskiej strefie będą wynosić nawet 7 złotych za godzinę. Płacić trzeba będzie również w weekendy.

Jak już informowaliśmy, od przyszłego roku podrożeją bilety MPK. Więcej zapłacimy za bilety jednorazowe i okresowe, wyższe będą też kary za jazdę „na gapę”. Podwyżki czekają jednak nie tylko pasażerów komunikacji miejskiej, ale też kierowców.

W czwartek, podczas sesji Rady Miejskiej Wrocławia, radni przegłosowali (stosunkiem głosów 24 “za” do 12 “przeciw”) również uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, a także w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów w tych strefach.

Strefa płatnego parkowania wyznaczona zostanie w granicach obecnie ustalonej strefy C, natomiast śródmiejska strefa płatnego parkowania obejmie obszar obecnie ustalonych stref A i B.

Przypomnijmy, że o planach wprowadzenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania donosiliśmy już 2 lata temu, gdy parlament przyjął ustawę umożliwiającą wprowadzenie tego typu stref w największych polskich miastach. Jeśli na najbliższej sesji rajcy przyjmą stosowną uchwałę, taka strefa zacznie obowiązywać we Wrocławiu od 1 stycznia 2021 roku.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania wydzielone zostały obszary A i B, w ramach których wydzielono podstrefy. Podstrefa I obejmuje cały obszar A, a podstrefy II – IV wydzielono w ramach obszaru B. Z kolei w strefie płatnego parkowania wydzielone są podstrefy V – XIV.

Ile będziemy płacić za parkowanie we Wrocławiu?

W strefie płatnego parkowania obowiązywać będzie stawka w wysokości 3 zł za każdą godzinę postoju. Z kolei w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze A stawka będzie wynosić 7 zł za każdą godzinę postoju, a w obszarze B – 5 zł za każdą godzinę postoju. Dodajmy, że obecnie za pierwszą godzinę postoju płacimy maksymalnie 3 zł (w strefie A i B, w strefie C to 2 zł).

Za postój w strefie płatnego parkowania opłaty będą pobierane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 (czyli tak, jak obecnie). Z kolei za postój w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania płacić trzeba będzie codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 9:00 do 20:00.

“Wzrost opłat nie wpłynie w znaczący sposób na rotację”

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Miejskiej, ZDiUM w I kwartale 2020 roku zlecił wykonanie analiz dotyczących możliwości ustalenia we Wrocławiu śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Urzędnicy podkreślają, że analiza wskazała, że we Wrocławiu spełnione zostały warunki niezbędne do wyznaczenia takiej strefy.

Obszar A i B (obecnie podstrefy I IV) znajduje się w całości na obszarach zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonowania śródmieścia, które stanowi faktyczne centrum miasta lub dzielnicy w mieście o liczbie ludności powyżej 100 000 mieszkańców oraz strefa płatnego parkowania ustalona jest na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych oraz realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych i wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej, a ustanowienie strefy płatnego parkowania nie jest wystarczające do realizacji lokalnej polityki transportowej i polityki ochrony środowiska – argumentuje magistrat.

Jak zaznaczają urzędnicy, mając na uwadze powyższe przesłanki, wdrożenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania znajduje swoje uzasadnienie. Tłumaczą, że analiza możliwości ustalenia we Wrocławiu śródmiejskiej strefy płatnego parkowania dotyczyła wyznaczenia granic obszaru planowanej śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, określenia rotacji parkujących samochodów w planowanej śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz określenia zakładanego poziomu rotacji parkujących pojazdów samochodowych w planowanej śródmiejskiej strefie płatnego parkowania z uwzględnieniem różnych poziomów wysokości opłat za postój w tej strefie.

Sporządzona analiza wykazała, iż wzrost opłat za postój w planowanej śródmiejskiej strefie płatnego parkowania nie wpłynie w sposób znaczący na rotację. Wzrost wskaźnika rotacji ograniczy się do kierujących opłacających postoje najtańsze – do jednej godziny postoju, niemniej nastąpi również redukcja postojów wielogodzinnych. Wyniki analizy jednoznacznie rozstrzygają, iż we Wrocławiu należy wprowadzić śródmiejską strefę płatnego parkowania, przy czym niekoniecznie jednak głównym warunkiem powinno być podjęcie działań zmierzających do wzrostu rotacji parkujących pojazdów. Wydaje się, że większe znaczenie może mieć właściwe zarządzanie mobilnością użytkowników obszaru śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, głównie poprzez zmiany podziału zadań przewozowych. Relacje kosztów dojazdów wraz z postojem pojazdów indywidualnych do kosztów dojazdu transportem publicznym winny zdecydowanie preferować ten ostatni i to powinno usprawiedliwiać podniesienie cen w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w stosunku do obecnych cen w strefie płatnego parkowania – wyjaśnia magistrat.

Uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.