Przyjęta przez wrocławskich radnych uchwała w sprawie nowych stawek za postój w strefie płatnego parkowania musi zostać zaktualizowana i przegłosowana raz jeszcze. To efekt decyzji wojewody, który unieważnił uchwałę, argumentując to brakiem progresywnego narastania opłat. To oznacza, że za drugą i trzecią godzinę postoju zapłacimy więcej niż pierwotnie zakładali rajcy.

Przypomnijmy, w lipcu wrocławscy radni przegłosowali uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, a także w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów w tych strefach. Rajcy ustalili, że strefa płatnego parkowania wyznaczona zostanie w granicach obecnie ustalonej strefy C, natomiast śródmiejska strefa płatnego parkowania obejmie obszar obecnie ustalonych stref A i B.

Zgodnie z zapisami uchwały, od 1 stycznia 2021 roku w strefie płatnego parkowania obowiązywać miała stawka w wysokości 3 zł za każdą godzinę postoju. Z kolei w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze A stawka miała wynosić 7 zł za każdą godzinę postoju, a w obszarze B – 5 zł za każdą godzinę postoju. Dodajmy, że obecnie za pierwszą godzinę postoju płacimy maksymalnie 3 zł (w strefie A i B, w strefie C to 2 zł).

Wojewoda unieważnił uchwałę

Nowe stawki będą musiały jednak zostać zweryfikowane, bowiem w drugiej połowie sierpnia uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia unieważnił Wojewoda Dolnośląski.

Przyczyną, dla której wojewoda odrzucił treść uchwały, był brak progresji – czyli wzrostu opłaty w drugiej i trzeciej godzinie postoju. Uznaliśmy, że opcja z okrągłą kwotą za każdą godzinę parkowania, czyli 7, 5 i 3 zł jest łatwiejsza do pamiętania i stosowania. Przy okazji jest oczywiście ekonomicznie korzystniejsza dla kierowców. Tym bardziej, że w Krakowie przyjęto i wdrożono bez przeszkód „okrągłe” stawki bez progresji, czyli 6, 5 i 4 złote – komentuje Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rzeczywiście, w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody czytamy, że „w toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjęcie z istotnym naruszeniem art. 13b ust. 3 i 4 w związku z art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”, polegającym na zaniechaniu zastosowania progresywnego narastania opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, a w konsekwencji braku ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i śródmiejskiej strefie płatnego parkowania”.

Jak wyjaśnia Wojewoda Dolnośląski, analiza wskazała, że Rada Miejska Wrocławia ustaliła w sposób generalny stawkę opłat za każdą godzinę postoju w strefie płatnego parkowania i śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, bez uwzględnienia progresywnego narastania opłaty przez pierwszy trzy godziny postoju.

Tymczasem, rada gminy ustalając stawki opłaty za parkowanie w strefie w strefie płatnego parkowania i śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, musi bezwzględnie wziąć pod uwagę przepisy art. 13b ust. 4, ale także ust. 5, zgodnie z którym stawki opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, mogą być zróżnicowane w zależności od miejsca postoju. Przy ustalaniu stawek uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny postoju, przy czym progresja nie może przekraczać powiększenia stawki opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzednią godzinę postoju. Stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny postoju nie może przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę postoju – czytamy w decyzji wojewody.

Jak tłumaczą przedstawiciele biura prasowego Wojewody Dolnośląskiego, przywołany przepis ustawy o drogach publicznych nie pozostawia wątpliwości, że przy ustalaniu stawek obligatoryjnie uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny parkowania.

Jednocześnie nie wynika z tego przepisu, aby ustawodawca pozostawił radzie gminy jakąkolwiek swobodę w zakresie interpretacji jego treści czy też sposobu jego zrealizowania, a tym samym możliwości innego ukształtowania opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania niż wynika to wprost z treści tego przepisu – podkreślają.

Zdaniem DUW, uchwała Nr XXV/677/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. nie zawierała uwzględnienia obligatoryjnych wytycznych ustawodawcy w zakresie progresywnego narastania stawki opłaty przez pierwsze trzy godziny postoju, co stanowiło istotne naruszenie art. 13b ust. 3 i 4 w związku z art. 13b ust. 5 ustawy o drogach publicznych, powodujące stwierdzenie nieważności uchwały w całości.

Zaktualizowane stawki będą jeszcze wyższe

Wskutek tej decyzji, w magistracie przygotowano zaktualizowaną wersję uchwały, uwzględniającą progresję opłat. Będzie ona wyglądać tak:

1. W strefie płatnego parkowania ustala się stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:
1) 3,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
2) 3,10 zł za drugą godzinę postoju;
3) 3,30 zł za trzecią godzinę postoju;
4) 3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

2. W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze A ustala się stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:
1) 7,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
2) 7,30 zł za drugą godzinę postoju;
3) 7,70 zł za trzecią godzinę postoju;
4) 7,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

3. W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze B ustala się stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:
1) 5,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
2) 5,20 zł za drugą godzinę postoju;
3) 5,50 zł za trzecią godzinę postoju;
4) 5,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

Głosowanie nad nową uchwałą odbędzie się na najbliższej, wrześniowej sesji Rady Miejskiej Wrocławia.