W środę 25 listopada, czyli w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, na ścianie budynku przy ul. Legnickiej odsłonięto nowy mural. “Twoja obojętność krzywdzi innych. Dostrzeż przemoc. Zareaguj!” – czytamy na malowidle.

Jak informuje magistrat, Wrocław na przeciwdziałanie przemocy przeznacza rocznie około 3 miliony złotych.

Są to programy wsparcia dla ofiar, obejmujące pomoc prawną, pedagogiczną, terapeutyczną, psychiatryczną, Wrocławski Telefon Zaufania, poradnictwo rodzinne, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy dla uczniów, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych, psychologów i pedagogów. Miasto finansuje także pracę zespołów interwencyjnych, które udzielają wsparcia na miejscu zdarzenia (w skład takiego zespołu wchodzi policjant, psycholog oraz pracownik socjalny) oraz program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy. Ponadto miasto zapewnia całodobową pomoc psychologiczną i schronienie dla osób doświadczających przemocy w specjalistycznych ośrodkach – wyliczają urzędnicy.

Częścią działań są kampanie społeczne, których celem jest uświadamianie i uwrażliwianie społeczeństwa na zjawisko przemocy w rodzinie. Tradycyjnie ich początek wyznaczony jest 25 dniem listopada, w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Wobec Kobiet, a koniec – 10 grudnia, czyli w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

– Ciągle w Polsce mówi się za mało zjawisku przemocy, ciągle za mało reagujemy. Dziś do czynienia mamy nie tylko z klasycznie rozumianą przemocą, jej wymiarów jest niestety coraz więcej. Dlatego chcemy zaapelować, byśmy o przemocy mówili, byśmy ją zauważali i po trzecie, najważniejsze – byśmy na nią reagowali. Jeśli ktoś stosuje przemoc, to nie jest tylko sprawa tej osoby, czy tej rodziny. To jest sprawa nas wszystkich! Chciałbym, by ten mural na co dzień nam o tym przypominał  – zaznacza prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Nowy mural na Legnickiej zainaugurował kampanię

Mural „TWOJA OBOJĘTNOŚĆ KRZYWDZI INNYCH. DOSTRZEŻ PRZEMOC. ZAREAGUJ!”, który powstał przy ul. Legnickiej 64 ma 9 metrów szerokości i 20 wysokości. Namalował go wrocławski artysta Wojciech Kołacz-Otecki. Jak podkreślają urzędnicy, mural powstał blisko centrum Wrocławia, co pozwoli na to, by trafił do wielu odbiorców.

Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie będzie prowadzona od 25 listopada do 31 grudnia. Jej cel to przeciwdziałanie przemocy poprzez podnoszenie świadomości, wrażliwości i odpowiedzialności społecznej oraz rozpowszechnianie informacji o placówkach i formach pomocy dla osób doświadczających przemocy. Kampania zainaugurowana odsłonięciem murala, obejmuje kolejne wydarzenia, między innymi konferencja on-line „Więzi, które chronią. Pomoc w obliczu zmian.” 

– W ramach kampanii przygotowany jest również spot pokazujący różne formy przemocy oraz możliwości niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym. Pokazując spoty chcemy pokazać zarówno ofiarom, jak i świadkom jak można reagować na pomoc  – informuje Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 

W ramach kampanii przewidziana jest także dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych, zawierających podstawowe informacje nt. przemocy, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz miejsca, w których ofiary mogą szukać wsparcia. W przestrzeniach publicznych: szkołach, świetlicach środowiskowych, placówkach medycznych, w pojazdach komunikacji miejskich umieszczane będą ulotki, naklejki lub plakaty z najważniejszymi informacjami.

Świadomość, jakie formy przybiera przemoc i wiedza, jak można jej przeciwdziałać oraz wrażliwość to fundamenty, na których podstawie można przeciwdziałać przemocy. Dlatego tak ważne są działania edukacyjne i informacyjne – zaznaczają urzędnicy.

Wrocławska Kampania Przeciwko Przemocy “Biała Wstążka”

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet zainicjowana i organizowana przez mężczyzn. 

Idea wywodzi się z Kanady, gdzie 6 grudnia 1989 roku na Politechnice w Montrealu doszło do zamachu, w których zostało zamordowanych 14 kobiet. Wśród nich była wrocławianka Barbara Klucznik-Widajewicz. Zamachowiec popełniając zbrodnię kierował się przekonaniem, że kobiety, poprzez to, że się kształcą, są aktywne w życiu społecznym zagrażają porządkowi świata – wyjaśnia Izabela Pawłowska, przewodnicząca Zespołu Intedyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Od 2015 r. wrocławski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizuje wrocławską kampanię „Biała wstążka”.

VI Wrocławska Kampania Przeciwko Przemocy „Biała Wstążka” swym hasłem nawołuje: Policz do 10. Żyj bez przemocy! Hasło to ma być skierowanie szczególnie do osób prezentujących zachowania przemocowe, krzywdzące osoby im najbliższe. Ma nakłonić do refleksji i zastanowienia się nad swoim postępowaniem. Do zatrzymania się i poszukania pomocy, zanim będzie za późno. Chcemy również, by usłyszeli nas świadkowie przemocy, chcemy, by wiedzieli jak ważna jest ich reakcja, jak istotne jest poczucie, że wobec nieszczęścia innych nie można pozostać obojętnym. Wreszcie chcemy, by usłyszały nas osoby doświadczające przemocy, by dostrzegły, że nie są same, że jesteśmy my – wszyscy wokół nich, gotowi do wsparcia i pomocy – tłumaczy Izabela Pawłowska.

Hasło i plakat tegorocznej kampanii inspirowane są działaniami studentów III roku studiów na kierunku Praca Socjalna Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach projektu studenci opracowali „Poradnik dla ofiar przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa”, który zawiera informacje skierowane do osób doświadczających przemocy wskazujące jak sobie radzić z problemem przemocy, w jaki sposób i gdzie można zwrócić się o pomoc w trudnym okresie izolacji społecznej.  .