Coraz bliżej budowy nowego basenu na Zakrzowie. Jeszcze w tym kwartale ma być gotowy projekt funkcjonalno-użytkowy obiektu przy ulicy Wilanowskiej. A wkrótce potem zostanie ogłoszony przetarg na realizację tej wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji.

Wśród zadań kwartalnych prezydenta Wrocławia, zaplanowanych na pierwszy kwartał 2021 roku, figuruje pozycja “Zaakceptuję / przyjmę projekt funkcjonalno-użytkowy inwestycji na ul. Wilanowskiej – budowa basenu”. Zapytaliśmy w magistracie o szczegóły przygotowań do realizacji tego przedsięwzięcia, za które będzie odpowiedzialna spółka zarządzająca wrocławskim Aquaparkiem.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu funkcjonalno–użytkowego. Zakończą się one do 31 marca. Równocześnie Urząd Miejski Wrocławia opracowuje plan przekształcania działek pod nowym obiektem. Do końca czerwca 2021 roku planowane jest zakończenie prac związanych z przygotowaniem oraz ogłoszeniem przetargu na budowę inwestycji – wyjaśnia Wojciech Koerber z biura prasowego wrocławskiego magistratu.

Przypomnijmy, że już w 2008 roku miasto rozstrzygnęło konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu i bloku sportowego przy ulicy Wilanowskiej, przy szkole podstawowej nr 44. Zwyciężył wówczas projekt pracowni Major Architekci, ale przez wiele lat w miejskiej kasie brakowało pieniędzy na budowę tego obiektu.

– To będzie nasz kolejny priorytet, ale po zakończeniu inwestycji na Brochowie – tłumaczył nam 2019 roku Wojciech Koerber.

Również w 2019 roku informowaliśmy, że w ramach prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2020-2030, na liście projektów, których wpisanie do WPI zaproponowali urzędnicy, znalazła się budowa basenu przy SP 44 przy ulicy Wilanowskiej 31, szacowana na 19 mln złotych.

Czytaj także: Tu budują silną społeczność lokalną [ZAKRZÓW]

fot. Major Architekci

Nowy plan miejscowy już jest

W listopadzie ubiegłego roku Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilanowskiej.

Celem planu jest umożliwienie rozwoju funkcji sportowo-rekreacyjnej wśród zieleni, w tym basenu sportowego, w sąsiedztwie funkcjonującej Szkoły Podstawowej nr 44 im. Jana III Sobieskiego. Uzupełnienie oferty usługowej w tym obszarze, będzie miało kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb związanych z edukacją, sportem i rekreacją szkoły oraz mieszkańców Zakrzowa i pobliskich osiedli. Obszar planu będzie również stwarzał możliwości rozwoju wymienionej placówki oświaty – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Jak tłumaczyli urzędnicy, obszar objęty przystąpieniem został przeznaczony pod usługi edukacji oraz usługi sportu i rekreacji. Maksymalna wysokość zabudowy na tym obszarze może wynosić 17 m dla budynków i 26 m dla budowli
nieprzekrytych dachem.

Przewiduje się obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem od strony ulicy Wilanowski i ulicy Kasztelańskiej – zapowiada magistrat.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, obszar objęty opracowaniem składa się z nieruchomości należących do gminy Wrocław będących w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 44 im. Jana III Sobieskiego.

W trakcie procedury sporządzania planu szczegółowo analizowano i wyważono interes publiczny i prywatny. Przedmiotowy projekt planu w pełni uwzględnia walory ekonomiczne miejsca, w którym się znajduje, poprzez racjonalne wykorzystanie przestrzeni. Nowe regulacje umożliwią rozwój inwestycyjny w pożądanym na tym terenie kierunku. Plan nakłada obowiązek utworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz zieleni na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych oraz określa procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego. Na terenach przeznaczonych na usługi edukacji i usługi sportu i rekreacji powierzchnia ta musi stanowić co najmniej 25% powierzchni działki budowlanej – informowali urzędnicy.

Ponadto, jak wyjaśniał magistrat, wprowadzone zostały nowe szpalery drzew, które pozwolą na uzupełnienie usług zielenią.

Dużą wagę przywiązano do zachowania istniejącego drzewostanu, który w zdecydowanej większości udało się wpisać w założenia przestrzenne. Tereny zieleni także pozytywnie wpłyną na kształtowanie warunków klimatu lokalnego, redukują zanieczyszczenia środowiska, regulują poziom wód gruntowych i opóźniają spływ wód opadowych – zapowiadali urzędnicy.

fot. UMW

Wizualizacja główna: Major Architekci