W najbliższy piątek 16 kwietnia miasto opublikuje projekt uchwały krajobrazowej. To dokument, który ma uporządkować zasady dotyczące reklam, małej architektury i ogrodzeń i we Wrocławiu.

W Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Pod tą nazwą kryje się uchwała krajobrazowa Wrocławia, nad którą prace rozpoczęły się już w 2016 roku, a w 2017 roku przeprowadzono konsultacje społeczne w tej sprawie. Z projektem dokumentu będzie można zapoznać się od 16 kwietnia do 9 maja. Każdy zainteresowany będzie mógł wnieść swoje uwagi do treści uchwały, zarówno w formie papierowej, jak i drogą elektroniczną.

Nie tylko reklamy

Jak w ubiegłym roku tłumaczyli nam urzędnicy, założenia uchwały dotyczą całego miasta w jego granicach z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu.

– Uchwała, choć potocznie nazywana przez nas reklamową, ma na celu porządkowanie miasta w trzech obszarach tematycznych: reklamy, małej architektury i ogrodzeń. Jednakże najbardziej szczegółowe zasady zostały ustalone dla reklam. Co najistotniejsze, celem uchwały w zakresie reklam nie jest powszechna likwidacja nośników reklamowych i szyldów, tylko ich porządkowanie, tak by nie zaburzały przestrzeni publicznej i jednocześnie same stały się bardziej czytelne. Ważną i dużą częścią uchwały stało się również uporządkowanie terminologii szerokiego wachlarza elementów związanych z reklamą. Takie działanie umożliwiło nam przygotowanie czytelniejszych regulacji w zakresie określania standardów jakościowych, gabarytów i warunków sytuowania reklam – wyliczał Tomasz Myszko-Wolski z biura prasowego urzędu miejskiego.

W magistracie zauważali, że – odnosząc się do konstrukcji uchwały – przy jej sporządzaniu skorzystano z konstrukcji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia poprzez implementację jednostek urbanistycznych, na które w tym dokumencie Wrocław został podzielony.

– Dla każdej z jednostek, które na potrzeby uchwały zostały określone mianem obszarów, opisane zostały ustalenia szczegółowe. Taki podział Wrocławia ukazał nam specyfikę poszczególnych fragmentów miasta i umożliwił sformułowanie szczegółowych zapisów z uszanowaniem charakteru i funkcji poszczególnych fragmentów naszego miasta – wyjaśniał Myszko-Wolski.

Foto główne: Beata Ratuszniak-Matejuk