Minister infrastruktury podpisał program inwestycji dla budowy tzw. małej obwodnicy Trzebnicy. Jak zapowiada GDDKiA, budowa nowej trasy o długości 1,5 km pozwoli skierować ruch tranzytowy i lokalny z drogi krajowej nr 15 na drogę ekspresową S5.

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tłumaczą, że program inwestycji jest dokumentem, który wstępnie określa zamierzenia, koszty i cele związane z planowaną inwestycją.

W ramach zadania zaplanowano budowę 1,5-kilometrowej obwodnicy Trzebnicy, która będzie przebiegać na północ od miasta. Inwestycja obejmuje również budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę/budowę skrzyżowania, budowę oświetlenia, ekranów akustycznych, a także przebudowę sieci kolidujących z inwestycją, w tym między innymi magistrali wodociągowej i linii energetycznych oraz budowę dróg serwisowych i dojazdowych – zapowiadają drogowcy.

Dodają, że budowa obwodnicy Trzebnicy pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego pomiędzy drogą ekspresową S5 a drogą krajową nr 15 w relacji Trzebnica – Milicz – Toruń, wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Szacowany koszt inwestycji to około 45 mln złotych. Prace przygotowawcze zaplanowano na lata 2021 – 2028, a realizację robót na lata 2027-2029.

fot. GDDKiA

Inne inwestycje na DK15

Jak informuje GDDKiA, trwa opracowywanie dokumentacji dla zadania “Przebudowa drogi krajowej nr 15 na odcinku Trzebnica – Skoroszów”. Inwestycja obejmuje rozbudowę DK15 na odcinku o długości 9,775 km (od km 3+925 do km 13+700).

Celem inwestycji jest przebudowa drogi wraz z podniesieniem nośności do 115 kN/oś poprzez wymianę warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego oraz poprawę warunków gruntowo-wodnych. W ramach zadania zostaną przebudowane istniejące chodniki dla pieszych, ale również powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe oraz oświetlenie drogowe. Przebudowa pozwoli na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz usprawni i uporządkuje ruch pieszego. Przebudowa wpłynie również na poprawę płynności ruchu samochodowego oraz pozwoli na przeniesienie stale i szybko rosnącego natężenia ruchu. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach i decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej ma nastąpić w listopadzie 2021 roku – zapowiadają drogowcy.

Jak informowaliśmy w lutym, siedem obwodnic dolnośląskich miast zostało ujętych w opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Z kolei w kwietniu minister infrastruktury zatwierdził program inwestycji dla obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15.

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi krajowej nr 15 klasy GP, o długości 12 km. Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z tej miejscowości. Natomiast patrząc szerzej, jest to również jeden z ważnych korytarzy pomiędzy Poznaniem, a Wrocławiem. Inwestycja wymagać będzie przeprowadzenia analiz wariantów przebiegu obwodnicy. Proces przygotowawczy będzie obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium-techniczno-ekonomiczno-terytorialnego, elementów koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz wykonania badania podłoża gruntowego (STEŚ-R) – tłumaczy GDDKiA.

Drogowcy zapowiadają, że w sierpniu bieżącego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji tej inwestycji. Przetarg na roboty w formule „Projektuj i buduj” jest planowany w II kwartale 2024 r., a realizacja w latach 2027-2029.

W tym roku na DK15 planowane są do realizacji remonty cząstkowe nawierzchni w miejscowościach Cieszków, Rakłowice i Milicz. W ramach realizacji zadań wymieniona będą podbudowa i nawierzchnia jezdni. Wyremontowane zostaną pobocza, odwodnienie oraz wymienione urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odnowione zostanie także oznakowanie pionowe i poziome.