Radna miejska zwróciła się do magistratu z interpelacją, w której pisze, że mieszkańcy Przedmieścia Świdnickiego chcą, by między ulicą Tęczową i Góralską powstało połączenie pieszo-rowerowe, a nie drogowe. Urzędnicy zapewniają, że obecnie nie jest rozważana realizacja łącznika dla aut.

O sprawie łącznika pomiędzy ulicą Góralską i Tęczową pisaliśmy już kilkukrotnie. Przypomnijmy, radny miejski Michał Kurczewski chciał, by miasto stworzyło tam połączenie drogowe, do czasu realizacji Alei Śródmieścia Południowego. Urzędnicy w odpowiedzi na interpelację rajcy zaznaczali jednak, że priorytetem jest tam stworzenie wygodnego połączenia dla pieszych i rowerzystów.

Tematem zainteresowała się także inna radna wrocławskiej rady miejskiej, Jolanta Niezgodzka, która jednak ma odmienne stanowisko niż Michał Kurczewski i tłumaczy w swojej interpelacji, że budowa łącznika drogowego w tym miejscu byłaby sprzeczna z interesem mieszkańców i nie wpłynęłaby w istotny sposób na rozładowanie korków m.in. w ciągu ulicy Piłsudskiego.

W rejonie ulicy Tęczowej, Wysokiej i Zdrowej w ostatnich latach powstało kilkanaście budynków wielorodzinnych. Okolica, która nie była wcześniej gęsto zabudowana, teraz zyskała kilka tysięcy nowych mieszkańców: rodziny z dziećmi, studentów i osoby starsze. Ulica Tęczowa nie jest przygotowana na częściowe przejęcie ruchu samochodowego z ulicy Piłsudskiego. Droga wyłożona jest brukiem, nie była od wielu lat remontowana, a w ciągu ulicy nie ma dróg rowerowych. W ostatnim czasie w tej okolicy dochodzi coraz częściej do kolizji i potrąceń ze względu na nieprzestrzeganie prędkości przez kierowców i nieuporządkowane parkowanie. Mieszkańcy już teraz nie czują się bezpieczenie – pisze Jolanta Niezgodzka.

Radna podkreśla, że mieszkańcy Przedmieścia Świdnickiego postulują, aby połączenie ulicy Tęczowej i Góralskiej było pomyślane jako pieszo-rowerowe, a nie drogowe.

Dali temu wyraz składając wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zachodniego odcinka ulicy Tęczowej. Jest to również zgodne z obowiązującymi dla Wrocławia dokumentami strategicznymi w zakresie polityki mobilności, w tym z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – zaznacza Jolanta Niezgodzka.

Urzędnicy: nie rozważamy obecnie łącznika drogowego

W odpowiedzi na interpelację Elżbieta Urbanek, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu, przypomina, że aktualnie w obszarze łącznika ul. Góralskiej z ul. Tęczową w opracowaniu są dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (plan nr 635 oraz plan nr 716).

Oba plany przewidują tereny na cele publiczne, które pozwolą w przyszłości na powiązanie ul. Góralskiej z ul. Tęczową – przez tereny kolejowe. Teren celu publicznego, po stronie północnej torów kolejowych, w planie nr 635 to istniejący pas drogowy ul. Góralskiej wraz z przedłużeniem, aż do terenów kolejowych. Po stronie południowej, w projekcie planu 716, cel publiczny zostanie wyznaczony jako przedłużenie ul. Tęczowej z wykorzystaniem częściowo terenów będących obecnie w użytkowaniu wieczystym PKP. Obszary opisane powyżej zostały wyznaczone w elastyczny sposób tzn. szerokość pasa terenu przeznaczonego na komunikację pozwoli zrealizować ciąg pieszo-rowerowy, ale także – jeśli zaistnieje taka potrzeba również ulicę dojazdową – tłumaczy Elżbieta Urbanek.

Jak wyjaśnia urzędniczka, rezerwa terenowa w obu planach miejscowych została wyznaczona w oparciu o rozwiązania koncepcyjne zawarte w zleconej w roku 2010 przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta dokumentacji projektowej dla połączenia komunikacyjnego ulicy Góralskiej i Tęczowej.

Trzeba tu jednak podkreślić, że ustalenia planu miejscowego nie przesądzają ani o zakresie, ani czasie realizacji jego ustaleń. Pragnę jednocześnie podkreślić, że w chwili obecnej, mając na uwadze sposób funkcjonowania terenów w rejonie ulic Tęczowej i Góralskiej oraz obecne i przyszłe zagospodarowanie terenów po obu stronach linii kolejowej, za priorytetowe uznane jest powiązanie obu terenów ciągiem pieszo – rowerowym – zapewnia Elżbieta Urbanek.

Dodaje, że takie podejście to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy złożyli w tym temacie stosowne wnioski w procedurze planistycznej w trakcie sporządzania planu miejscowego. Przedstawicielka magistratu wyjaśnia, że zadanie to zostało wskazane jako jeden z elementów do realizacji przez inwestorów zabudowy mieszkaniowej planowanej w rejonie ul. Góralskiej.

Tak więc, nie jest obecnie rozważana realizacja połączenia drogowego ul. Góralskiej z ul. Tęczową – podkreśla Elżbieta Urbanek.

foto główne: Neo[EZN], fotopolska.eu, CC-BY-SA 4.0