Co grozi za naruszenie kwarantanny, jakie zasady obowiązują obecnie w sklepach, czy nastolatkowie mogą wyjść na krótki spacer? To pytania, na które w pierwszej odsłonie naszego cyklu odpowiada adwokat Michał Tropper.

Wraz z początkiem kwietnia w życie weszły nowe ograniczenia i zakazy wprowadzone przez rząd w związku z epidemią koronawirusa. Obostrzenia budzą wiele wątpliwości i niejasności. Nasz ekspert – adwokat Michał Tropper, wspólnik zarządzający w Kancelarii Adwokackiej Tropper & Szymczak – będzie cyklicznie, raz w tygodniu, odpowiadał na nurtujące Was kwestie. Zachęcamy do przesyłania pytań na adres: redakcja@wroclife.pl

Co grozi za naruszenie obowiązku kwarantanny?

Do dnia 31 marca 2020 r. za nieprzestrzeganie obowiązku kwarantanny – wbrew doniesieniom medialnym – groziła kara za wykroczenie z art. 116 kodeksu wykroczeń – grzywna w wysokości do 5.000 zł.

Od 1 kwietnia 2020 r. sankcja za naruszenie obowiązku kwarantanny została także określona w art. 15zzzn ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z tym przepisem:

„W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł.”

Stwierdzenie naruszenia owego obowiązku może nastąpić w szczególności na podstawie ustaleń Policji, innych służb państwowych lub innych uprawnionych podmiotów.

Z powyższego wynika, iż kara za naruszenie obowiązku kwarantanny określona w tym przepisie nie ma charakteru sankcji prawnokarnej, lecz administracyjnej. Owa okoliczność ma wielkie znaczenie praktyczne. Kara pieniężna w kwocie do 30.000 zł nakładana jest bowiem decyzją organu administracji publicznej (w tym przypadku powiatowego inspektora sanitarnego), nie zaś na mocy orzeczenia sądu. Co więcej, mimo iż od takiej decyzji przysługuje odwołanie do wojewódzkiego inspektora sanitarnego, to jednak powiatowy inspektor sanitarny może nałożyć na nią rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, iż wymierzoną nam karę pieniężną będziemy musieli zapłacić niezwłocznie, gdyż w innym przypadku zostanie ona wyegzekwowana na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoba, której odwołanie od decyzji o nałożeniu na nią kary pieniężnej nie zostało uwzględnione przez organ administracji publicznej uprawniona jest do wniesienia skargi do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Jakie zasady obowiązują aktualnie w sklepach podczas robienia zakupów?

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono nowe regulacje dotyczące zasad obowiązujących w sklepach. Jedne z nich skierowane są do samych kupujących, inne natomiast do właścicieli sklepów.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. osoby dokonujące zakupów w obiektach handlowych lub usługowych, jak również na targowiskach i straganach zobowiązane są nosić podczas zakupów rękawiczki jednorazowe. Pamiętać także należy o zachowaniu od siebie odpowiedniej odległości – co najmniej 2 metrów.

Więcej tymczasowych obowiązków zostało nałożonych na same sklepy. W okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. obiekty handlowe lub usługowe oraz zarządzający targowiskami i straganami zobowiązani są zapewnić kupującym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, jak również dokonywać po każdym kliencie dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego.

W tym miejscu warto podkreślić, że zapewnienie przez sklepy swoim klientom środków do dezynfekcji rąk nie zwalania samych klientów od obowiązku noszenia podczas zakupów rękawiczek jednorazowych. Jeżeli zatem sklep nie przygotuje dla nas takich rękawiczek, to – zgodnie  z powołanym wyżej rozporządzeniem – musimy sami zadbać o ich posiadanie.

Niezależnie od powyższego, w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. może przebywać w obiektach handlowych lub usługowych w tym samym czasie  – z wyłączeniem osób stanowiących obsługę – nie więcej niż:

  1. 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, z tym że w godzinach 10:00 – 12:00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia,
  2. 3 osoby na jedno stanowisko kasowe – w przypadku stacji benzynowych;
  3. 3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie lub targowisku,
  4. 2 osoby na jedno stanowisko obsługi – w przypadku placówek pocztowych.

Ograniczenia w zakresie dotyczącym osób powyżej 65. roku życia nie stosuje się w aptekach, jeżeli wydanie wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywnościowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Moja córka ma 17 lat. Czy może wyjść sama na krótki spacer?

Nie. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. przemieszczanie się osoby, która nie ukończyła18 lat jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Warto pamiętać także o tym, że do dnia 11 kwietnia 2020 r. poruszając się pieszo – choćby nawet jedynie z członkami swojej najbliższej rodziny – jesteśmy zobowiązani zachować od siebie odległość co najmniej 2 metrów. Od tej reguły przepisy przewidują jedynie 2 wyjątki, tj.:

  1. poruszanie się z dzieckiem do lat 13;
  2. poruszanie się z osobą niepełnosprawną lub z osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie

Więcej informacji o epidemii koronawirusa we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku i w Polsce