Wsparcie finansowe, doradztwo, bezpośrednia informacja i pomoc oraz budżet przekraczający ponad miliard złotych – to właśnie Dolnośląski Pakiet Gospodarczy, który jest bezpośrednią formą wsparcia dla dolnośląskich przedsiębiorców dotkniętych kryzysem na skutek epidemii koronawirusa.

Epidemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 wpływa na wiele sektorów gospodarki w Polsce. Znoszenie restrykcji odbywa się etapowo, ale zamrożenie wielu gałęzi gospodarki odbiło się negatywnie na kondycji firm, również na Dolnym Śląsku. Dolnośląski Pakiet Gospodarczy jest realną odpowiedzią samorządu województwa na ten problem i ukłonem w stronę przedsiębiorców, którzy mają tak istotny wpływ na pozycjonowanie marki regionu na ekonomicznej i gospodarczej mapie Europy. Pakiet o wartości ponad 1 miliarda złotych ma złagodzić ekonomiczne i gospodarcze skutki epidemii wywołanej koronawirusem i tym samym uzupełnić rządową tarczę antykryzysową. Pieniądze pochodzą głównie z funduszy unijnych oraz środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy, to precyzyjny system pomocy finansowej, dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na Dolnym Śląsku. W tym trudnym czasie walki ze skutkami pandemii nie pozostawimy dolnośląskich przedsiębiorców bez pomocy! Wiele instytucji, w tym przede wszystkim kluczowe jednostki urzędu marszałkowskiego zaangażowały się w stworzenie oferty dla MŚP. Wsparcie dostosowujemy do potrzeb przedsiębiorców, tak, aby spełnić ich oczekiwania – podkreśla Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Wsparcie oparte jest na dwóch głównych filarach: finansowym i doradczym, a wprowadzane jest w trzech etapach. Pierwszy zakłada bieżącą pomoc dla firm, które ucierpiały na skutek epidemii. W ramach tego etapu przeznaczonych zostanie 338 milionów złotych na dopłaty do wynagrodzeń dla przedsiębiorców prowadzących własne firmy. Dodatkowo 220 milionów pozwoli zorganizować pożyczki obrotowe, płynnościowe, inwestycyjne i poręczenia.

W I etapie realizacji Pakietu mamy kilka działań, z których mogą korzystać przedsiębiorcy
z Dolnego Śląska. Większość z nich będzie dostępnych do 31 grudnia br. Bieżąca pomoc obejmuje bezpośrednie wsparcie finansowe, pośrednie wsparcie finansowe, wsparcie doradcze
i koordynację działań pomocowych.

Co się kryje pod tymi działaniami? Jaka to pomoc? Dla kogo? I Gdzie można aplikować o wsparcie? Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania: 

Jakie wsparcie i dla kogo?

W bezpośrednim wsparciu finansowym uzyskamy pomoc polegającą na:

– dofinansowaniu do wynagrodzeń oraz części kosztów prowadzenia działalności

– udzieleniu preferencyjnych pożyczek/ poręczeń.

Wsparcie ma postać dofinansowania części kosztów: wynagrodzeń pracowników i należnych składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorcy (MŚP), prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowej. Instytucją finansującą jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Dla kogo?

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników,
 • przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracowników 
 • organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane podmiotowi, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych będących następstwem wystąpienia epidemii w ciągu dowolnych wskazanych 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od spadku obrotów.

Preferencyjne pożyczki/ poręczenia zostały podzielone na:

 • pożyczkę płynnościową 
 • pożyczkę rozwojową II
 • pakiet pożyczek regionalnych: obrotowa / duża inwestycja / hipoteczna
 • regionalne reporęczenia: aktualni/ nowi korzystający z poręczeń

Pożyczka płynnościowa, dedykowana COVID-19 przeznaczona jest na pokrycie stałych miesięcznych wydatków. Kwota pożyczki wynosi do 180 000 zł. Ważnymi zaletami tej formy pomocy są m.in. wypłaty w transzach, oprocentowanie już od 0%, brak opłat i prowizji, itp.

Dla kogo?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z COVID-19. 

Pożyczka przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1 stycznia 2020 r.

Pożyczka rozwojowa II dzieli się na:

 • pożyczkę inwestycyjną (mikropożyczka i pożyczka)
 • pożyczkę obrotową, która jest przeznaczona na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19 (sfinansowanie kosztów bieżących) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dla kogo?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego

Kwoty pożyczek wynoszą od 100 000 zł do 250 000 zł, okresy spłat do 7 lat, oprocentowania na warunkach niższych niż rynkowe, brak opłat i prowizji, itp.

Pakiet pożyczek regionalnych:

 • Pożyczka obrotowa: na wydatki bieżące/środki obrotowe, kwota do 300 000 zł 
 • Pożyczka inwestycyjna: na wydatki inwestycyjne oznaczające ponoszenie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, kwota od 1 000 000 zł do
 • 2 000 000,00 zł
 • Pożyczka hipoteczna: zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) położonych na terenie województwa dolnośląskiego, kwota do: 1 000 000 zł

Wszystkie pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych, brak w nich opłat i prowizji, itp.

Dla kogo?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego

Wnioski o pożyczki można składać u Pośredników Finansowych, których lista jest przedstawiona na stronie poświęconej Pakietowi. 

Regionalne Reporęczenie przeznaczone może być na:

a) poręczenie kredytu/pożyczki obrotowej;
b) poręczenia wadialne;
c) poręczenia leasingu operacyjnego;
d) poręczenie transakcji faktoringowych.

Dla kogo?

Kwotę reporęczeń do 1 500 000,00 zł mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. udzieli szczegółowych informacji na powyższy temat. 

Kolejnym, tym razem pośrednim wsparciem, będzie system uproszczeń procedur w rozliczaniu będących już w toku projektów. Ich wartość na dziś przekracza 500 milionów złotych, a dzięki uproszczonym ścieżkom dynamika ich realizacji znacznie wzrośnie. Innym ułatwieniem będą tzw. „wakacje” od spłat pożyczek oraz prolongaty poręczeń.

Pośrednie wsparcie dotyczące uproszczeń w ramach rozliczeń dotacji udzielane jest przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą oraz Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.  

Z uproszczeń mogą skorzystać i już korzystają beneficjenci, których projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020 i POWER.

Pośrednim wsparciem finansowym jest również zawieszenie spłat pożyczek oraz prolongaty poręczeń w instrumentach Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju jak i zmiana warunków udzielonych pożyczek w instrumentach Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Wsparcie polegające na zawieszeniu spłat pożyczek oraz prolongaty poręczeń otrzymuje przedsiębiorstwo, jeśli jest posiadaczem poniższych produktów:

 • Pożyczka Globalna – Jeremie 
 • Poręczenie Portfelowe – Jeremie 
 • Reporęczenie – Jeremie 
 • Regionalna Pożyczka Hipoteczna 
 • Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna 
 • Regionalna Pożyczka Obrotowa 
 • Regionalne Reporęczenie

Zmiany w instrumentach Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej trwają do końca roku i polegają na 4- miesięcznym zawieszeniu spłat rat kapitałowo-odsetkowych pożyczek z wydłużeniem okresu spłaty, 6-miesięcznej karencji dla spłat rat kapitałowych pożyczek z wydłużeniem okresu spłaty oraz dają możliwość obniżenia oprocentowania. 

Wsparcie dla szukających pracy

Bieżąca pomoc Dolnoślązaków obejmuje również wsparcie doradcze, gdzie szczegółowe informacje uzyskamy w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (wsparcie dla  pracodawców i pracowników) oraz w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (wsparcie osłonowe dla pracodawców oraz osób szukających pracy).

Wsparcia w DAWG Sp. z o.o. uzyskamy dzięki projektowi  skierowanemu do przedsiębiorstw i ich pracowników przechodzących procesy restrukturyzacyjne, zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem ze strony pracodawcy. Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez wsparcie typu outplacement obejmujące kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, m.in.: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staże. Są to działania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020.

Do osób, które straciły pracę skierowane jest wsparcie doradcze świadczone przez Centra Kariery DWUP. Doradcy pomagają: 

 • znaleźć informacje o ścieżkach kształcenia i rynku pracy, udzielą pomocy w podjęciu decyzji w sprawie wyboru zawodu, szkoły, kierunku szkolenia,
 • określić cechy osobowości, preferencje i predyspozycje zawodowe za pomocą testów psychologicznych,
 • dokonać analizy rynku pracy pod kątem własnych preferencji zawodowych, pomagają dokonać bilansu umiejętności, zainteresowań oraz kwalifikacji zawodowych pod kątem doskonalenia zawodowego bądź ewentualnego przekwalifikowania,
 • dzielą się metodami i technikami skutecznego poszukiwania pracy,
 • osobom poszukującym pracy w tworzeniu profesjonalnych aplikacji oraz w przygotowaniach do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami. Stworzenie dobrego życiorysu to nie tylko problem osób piszących CV po raz pierwszy, ale również tych, które pomimo długoletniej bytności na rynku pracy, nigdy takiego CV nie tworzyły,
 • pracownikom zagrożonym zwolnieniem z pracy w pokonaniu stresu związanego z utratą pracy. Osoby, które utraciły pracę często nie są przygotowane do poszukiwania zatrudnienia w warunkach gospodarki rynkowej. Kontakt z doradcą pozwala zaakceptować fakt pozostawania bez pracy, a następnie na nowo uwierzyć we własne siły i ułożyć indywidualny plan działania, by uzyskać zatrudnienie.

Pracodawcom oraz ich pracownikom Centra Kariery DWUP mogą zaoferować:

 • badanie kompetencji zawodowych pracowników – diagnoza mocnych i słabych stron,
 • określanie kierunków rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami stanowiska pracy,
 • identyfikację potencjału zawodowego pracowników,
 • rozwijanie umiejętności miękkich, m.in. interpersonalnych, z zakresu planowania i organizacji pracy, radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, itp.
 • szkolenia w zakresie obowiązków pracodawców i praw pracowniczych, form wsparcia dla pracowników, profilowania zwalnianych pracowników i identyfikację ich potrzeb.

Kolejne etapy Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego

Opisaliśmy dla Państwa bieżącą pomoc (I etap realizacji Pakietu) z jaką Samorząd Województwa Dolnośląskiego wraz ze swoimi jednostkami wyszedł naprzeciw dolnośląskim przedsiębiorcom. Pierwszy etap realizacji Pakietu dzielimy na: bezpośrednie wsparcie finansowe, pośrednie wsparcie finansowe, wsparcie doradcze. Należy wspomnieć, że każdy z etapów realizacji Pakietu obejmuje koordynacja działań pomocowych.

Drugi i trzeci etap realizacji pakietu to łagodzenie skutków kryzysu i pobudzanie rozwoju. Termin ich uruchomienia i wielkość środków, jakie zostaną przeznaczone, będzie bezpośrednio wynikał z  bieżąco przeprowadzanych przez samorząd województwa analiz. W tym okresie dla przedsiębiorców również oferowane będzie wsparcie zwrotne i bezzwrotne, profesjonalne doradztwo zarówno dla pracodawców, jak i osób szukających pracy oraz dedykowane wsparcie branżowe dla najbardziej potrzebujących.

– Samorząd województwa dolnośląskiego przygotował wiele różnorodnych form wsparcia dla przedsiębiorców. Chcemy utrzymać i wzmocnić tak silną pozycję regionu, chociaż przyszło zmierzyć się nam z trudnym przeciwnikiem, jakim jest koronawirus. Negatywne skutki epidemii należy jak najszybciej zminimalizować. Na szczęście mamy konkretne rozwiązania – dodaje Jerzy Michalak – dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. 

Program działań będzie podlegał ciągłej weryfikacji oraz będzie przystosowywany do zmieniających się warunków gospodarczych.

Więcej informacji o Dolnośląskim Pakiecie Gospodarczym oraz infolinię dla przedsiębiorców znaleźć można na stronie: www.dolnoslaskipakiet.pl.

Artykuł powstał przy współpracy z DIP