Rozwój dolnośląskich przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności gospodarki, podwyższenie poziomu życia mieszkańców regionu, a także ochrona środowiska naturalnego – to kilka z głównych celów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na Dolnym Śląsku. Za skuteczność ich realizacji odpowiedzialni są m.in. eksperci Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP).

Nasze projekty stale wpływają na poprawę jakości powietrza w regionie. Mocno wspieramy też sektor prywatny, bo to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa są bardzo ważną częścią naszej gospodarki, pomagamy im wyjść z fazy kryzysu, bądź promujemy ich innowacyjne pomysły. Dolny Śląsk może pochwalić się bardzo dobrą kondycją gospodarczą. Cieszymy się, że DIP ma na to realny wpływ poprzez efektywną realizację wyznaczonych celów – opowiada dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej Jerzy Michalak.

Od 2008 r. dzięki funduszom unijnym powstało wiele inwestycji na Dolnym Śląsku, które rozwinęły i wzbogaciły nasz region. Od 2014 r. mamy tzw. nową perspektywę finansową, która wskazuje nam cele do osiągnięcia spisane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Program podzielony jest na 11 priorytetów, które są drogowskazami m.in. do podnoszenia poziomu edukacji, podnoszenia poziomu i jakości życia, wzrostu zatrudnienia, poprawy dostępności transportowej regionu oraz jakości i standardów transportu na Dolnym Śląsku, poprawy stanu środowiska oraz zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych w regionie.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) otrzymała jedno z najważniejszych zadań, realizację głównych celów na lata 2014- 2020: wzrostu konkurencyjności i rozwoju gospodarki regionu w oparciu o badania i rozwój, innowacje oraz nowe rozwiązania dla przedsiębiorstw, zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz wzrostu udziału energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych i zwiększenie efektywności energetycznej. Na realizację wszystkich celów Dolny Śląsk na lata 2014-2020 otrzymał ok. 2,5 mld euro.

fot. DIP

74 konkursy i prawie 1,4 mld zł dofinansowania

W bieżącej perspektywie zostały ogłoszone aż 74 konkursy, co skutkowało podpisaniem ponad 1250 umów. Całkowita wartość projektów opiewa na kwotę ponad 2,5 mld zł, a kwota dofinansowania to prawie 1,4 mld złotych.

Dynamiczny rozwój naszego regionu to przede wszystkim zasługa przedsiębiorczych Dolnoślązaków. Fundusze unijne umożliwiają wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i finansowanie inwestycji, które przyczyniają się m.in. do powstawania nowych, atrakcyjnych miejsc pracy i umocnienia pozycji Dolnego Śląska na arenie międzynarodowej. Każdy kolejny konkurs o środki to bardzo duża liczba zgłaszanych wniosków. Co najbardziej istotne wniosków, które są finalnie realizowane. Te projekty mają naprawdę realny wpływ na rozwój przedsiębiorczości, czy chociażby poprawę czystości powietrza w wielu dolnośląskich gminach. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z efektami naszych projektów – dodaje zastępca dyrektora DIP Dorota Sało.

Do tej pory organizowaliśmy konkursy z zakresu osi priorytetowej 1 (inaczej obszar wsparcia), czyli Przedsiębiorstwa i innowacje. Skierowane głównie do przedsiębiorców chcących: zwiększyć aktywność badawczo rozwojową swojej firmy (B+R), wypromować się na rynkach krajowych i międzynarodowych, wdrożyć prace badawcze w rozwój swojej firmy, zwiększyć swoją konkurencyjność czy wprowadzając szereg innowacji w swój produkt czy produkcję. Z dofinansowań korzystają uczelnie i szkoły na tworzenie np. Inkubatorów Przedsiębiorczości, lub Parków Biznesu. Przykładów jest oczywiście wiele więcej. Całość ma przede wszystkim na celu pomoc w rozwoju dolnośląskim firmom i wypromowaniu szczególnie ciekawych inwestycji, zachęcając w ten sposób innych do korzystania ze wsparcia.

Drugim niezmiernie ważnym obszarem wsparcia (osią priorytetową 3) jest Gospodarka niskoemisyjna, czyli szeroko rozumiane pojęcie ochrony środowiska. Tu skupiamy się głównie na projektach dotyczących produkcji i rozpowszechniania odnawialnych źródeł ciepła, efektywności energetycznej czy wysokosprawnej kogeneracji (wytwarzania w jednym procesie technologicznym ciepła i energii elektrycznej). Najczęściej z dofinansowania korzystają gminy, szkoły, przedsiębiorstwa energetyczne czy spółdzielnie mieszkaniowe, które otrzymują dotacje na termomodernizację czy wymianę pieców, a także na innowacyjne rozwiązania kogeneracyjne.

DIP pomoże przy realizacji projektu

Ubieganie się o środki Unii Europejskiej wymaga dużego zaangażowania i orientacji wśród wielu procedur i przepisów. Przygotowanie kompletnego wniosku, jego realizacja i rozliczenie projektu może wydawać się skomplikowanym procesem, jednak każde zaangażowanie w przypadku uzyskania dofinansowania, przynosi beneficjentowi ogromną satysfakcję z realizacji własnego pomysłu.

Praktyka pokazuje, że szansę na środki unijne mają tylko przemyślane i dobrze zaplanowane projekty. Realizując inwestycję należy wywiązać się ze wszystkich złożonych we wniosku i umowie deklaracji. O sukcesie można mówić dopiero wówczas, gdy uda się projekt zrealizować zgodnie z zamysłem beneficjenta oraz zgodnie z wymaganymi procedurami. Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązuje się także do utrzymania efektów projektu, tj. stworzonych miejsc pracy i innych osiągniętych wskaźników. Na każdym etapie od powstania pomysłu poprzez napisanie wniosku, realizację projektu, rozliczenie inwestycji i zakończenie okresu trwałości projektu beneficjent ma wsparcie wśród pracowników Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej:

Na bieżąco może skorzystać z naszej pomocy, chętnie wyjaśniamy wątpliwości, aby sprostać obowiązującym procedurom. Beneficjenci informują nas o problemach i zagrożeniach jakie się pojawiają na ich drodze przy realizacji inwestycji, a my im pomagamy – mówi Robert Hadaś – zastępca dyrektora DIP.

fot. DIP

Jakie możliwości dają środki unijne?

Niemniej ważne, wdrażane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, są rozwiązania finansowe mające na celu dodatkowe wsparcie dolnośląskich przedsiębiorców. Szczególnie dla przedsiębiorców rozpoczynających i chcących rozwinąć swoją działalność gospodarczą uruchomiono wsparcie w formie instrumentów finansowych w postaci mikro pożyczek, pożyczek inwestycyjnych i poręczeń. Tutaj DIP współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Otrzymanie pożyczki unijnej wiąże się z mniejszymi wymaganiami i formalnościami. Pożyczki posiadają bardzo niskie oprocentowanie i atrakcyjne warunki spłaty. To tylko parę zalet z tej formy pomocy.

Szczegółowo o możliwościach, jakie dają środki unijne w zadaniach realizowanych przez DIP poinformujemy w kolejnych tekstach na portalu Wroclife. Opiszemy m.in. najciekawsze projekty zrealizowane w ramach osi priorytetowej 1: Przedsiębiorstwa i innowacje oraz 3: Gospodarka niskoemisyjna oraz dofinansowane projekty w ramach instrumentów zwrotnych. Pokażemy, jakie zmiany nastąpiły dzięki miliardom złotych przekazanym dla województwa dolnośląskiego dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej. Poznacie Państwo również nasz międzynarodowy projekt, którego jesteśmy liderem, a który skupia się na pomocy przedsiębiorstwom w kryzysie. Do zobaczenia.

DIP w dobie koronawirusa 

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, jako instytucja pośrednicząca wdrożyliśmy wszelkie niezbędne środki zachowawcze. To jednak nie koniec, w ciągu najbliższych dni zmienimy sposoby rozliczeń projektów oraz uruchomimy dodatkowe   pieniądze. Kilkadziesiąt milionów złotych, z których będą mogli skorzystać dolnośląscy przedsiębiorcy szybciej niż dotychczas trafi na ich konta. Już niebawem więcej informacji!​ Wszystkim nam zależy, aby ta trudna dla wszystkich sytuacja, nie wpłynęła na efektywność realizacji projektów i codziennej obsługi. 

Więcej informacji o korzyściach współpracy z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą można znaleźć na stronie www.dip.dolnyslask.pl, pod adresem mailowym: info.dip@umwd.pl lub telefonicznie 71 776 58 13, 71 776 58 02.

Artykuł powstał we współpracy z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą

Foto główne: Chelsea on Unsplash