Niespełna 46,5 tys. złotych – tyle wyniosła mediana dochodów we Wrocławiu w 2018 roku. Ten wynik dał stolicy Dolnego Śląska drugie miejsce wśród wszystkich miast wojewódzkich. Więcej zarabiali tylko mieszkańcy Warszawy.

W połowie stycznia Główny Urząd Statystyczny opublikował raport “Stratyfikacja dochodowa mieszkańców miast”.

Celem pracy badawczej było dokonanie stratyfikacji dochodowej mieszkańców miast w Polsce na podstawie danych pochodzących ze źródeł administracyjnych. W kontekście tak określonego celu, baza źródłowa pozyskana z Ministerstwa Finansów umożliwiła określenie struktury (rozkładu) dochodów tylko tych podatników mieszkających w miastach Polski w 2018 roku, którzy byli pracownikami najemnymi. Dla całej zbiorowości podatników analizę rozwarstwienia można było przeprowadzić tylko na podstawie informacji o uzyskanych przez nich przychodach. Nie jest to rozwiązanie w pełni satysfakcjonujące, ale daje jednak pewne przybliżenie do sytuacji pożądanej w badaniu i może stanowić punkt wyjścia do dalszych analiz – tłumaczy GUS.

Jak czytamy w raporcie, dane otrzymane z Ministerstwa Finansów za rok 2018 dotyczące przychodów obejmowały dziesięć różnych deklaracji podatkowych PIT, z kolei dane dotyczące dochodów pracowników najemnych (czyli otrzymujących wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy) za 2018 rok pochodziły z formularzy PIT-11. Zarówno dochody, jak i przychody podawane są jako sumy roczne. 

W badaniu wykorzystano medianę (wartość środkową) jako miarę przeciętnego poziomu zmiennej oraz następujące miary zróżnicowania: 

  • relacja decyla dziewiątego i decyla pierwszego (P90/P10), 
  • wskaźnik zróżnicowania kwintylowego (S80/S20) będący relacją sumy przychodów wszystkich podatników znajdujących się w grupie 20% osób o najwyższych przychodach i sumy przychodów wszystkich podatników znajdujących się w grupie 20% osób o najniższych przychodach, 
  • współczynnik Giniego, 
  • rozstęp międzykwartylowy/ćwiartkowy (IQR). 

Najbogatsi mieszkają na Mazowszu

Jak czytamy w raporcie, w 2018 roku najbogatsi mieszkańcy miast (pod względem wartości mediany dochodów) zamieszkiwali w województwie mazowieckim (46825,07 zł), a najbiedniejsi w województwie warmińsko-mazurskim (35167,20 zł). Mediana powyżej 40 tys. złotych wystąpiła jeszcze tylko wśród mieszkańców miast województwa małopolskiego, a na Dolnym Śląsku wyniosła nieznacznie mniej od tej kwoty.

fot. GUS

Dochody we Wrocławiu niższe tylko od Warszawy

Zgodnie z wyliczeniami GUS-u, wśród miast wojewódzkich najmniejsze wartości mediany dochodów (poniżej 38 tys. zł) mieli mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, Torunia, Zielonej Góry oraz Łodzi. Natomiast największą medianą dochodów charakteryzowali się mieszkańcy Warszawy i Wrocławia.

Mediana dochodów mieszkańców zaledwie czterech miast wojewódzkich, czyli Warszawy, Wrocławia, Krakowa oraz Gdańska była większa od mediany dochodów mieszkańców wszystkich miast wojewódzkich (43838,68 zł) – wylicza Główny Urząd Statystyczny. 

fot. GUS

Wrocław w kwadratach

Jak podaje GUS, zakres terytorialny badania obejmował wszystkie miasta w Polsce, w tym 18 miast wojewódzkich, dla których dodatkowo dane zostały zaprezentowane w układzie wewnątrzmiejskim na siatce kwadratów.

Biorąc pod uwagę ważkość problemu, którym są nierówności przestrzenne w dochodach osobistych na poziomie lokalnym, dokonano również charakterystyki rozkładu dochodów badanej grupy ludności w skali wewnątrzmiejskiej – zaznaczają przedstawiciele Głównego Urządu Statystycznego. 

Tak prezentują się dane dla stolicy Dolnego Śląska: