Jest już gotowa koncepcja zagospodarowania kąpieliska „Oporów” przy ulicy Harcerskiej. Zakłada ona podział całego kompleksu na trzy strefy: teren stawu naturalnego, strefę centralną i rekreacyjną.

O planach rewitalizacji kąpieliska na Oporowie informowaliśmy już na początku 2019 roku, gdy ruszył przetarg na opracowanie koncepcji dla tego terenu. Ostatnio prezentowaliśmy również szczegóły raportu z konsultacji społecznych w sprawie planowanej odnowy kompleksu.

Jak informują urzędnicy, wnioski płynące z obu etapów konsultacji stanowiły podstawę do sporządzenia finalnej wersji koncepcji zagospodarowania kąpieliska, którą przygotowała pracownia projektowa MXL4. Zgodnie z koncepcją, nowe kąpielisko ma zostać podzielone na trzy strefy: teren stawu naturalnego, strefę centralną i strefę rekreacyjną.

Trzy strefy kąpieliska

Jak czytamy na portalu wroclaw.pl, teren stawu naturalnego to strefa obejmująca istniejący naturalny staw, plażę, parking, zieleń okalającą, ścieżki i budynek wejściowy, który ma zostać odbudowany w dotychczasowym miejscu. Koncepcja przewiduje również rewitalizację, oczyszczenie i uzdatnienie biologiczne wód istniejącego stawu. Przeprowadzone zostałyby także prace polegające na oczyszczeniu i utrzymaniu skarp brzegowych.

Planuje się również oczyszczenie, wymianę i uzupełnienie nasypu z piasku drobnego – plażowego. Istniejące pomosty pływające, po zinwentaryzowaniu, uzupełnieniu i wyremontowaniu, wkomponowane zostaną w nowy układ. Strefa plażowo – wypoczynkowa zostałaby powiększona o przestrzeń pomiędzy historycznymi szpalerami drzew wysokich. Przewiduje się, że wszystkie prace związane ze stawem poprzedzone zostaną badaniami hydrogeologicznymi – wyliczają urzędnicy.

Uzupełnione mają zostać historyczne szpalery drzew, a od strony południowej planowane jest pozostawienie istniejącego parkingu wraz z wjazdem od ul. Harcerskiej.

Z kolei strefa centralna ma pełnić rolę łącznika i przestrzeni publicznej pomiędzy strefą stawu i strefą rekreacyjno–sportową.

Powstaną tu węzły komunikacji pieszej i rowerowej (a także okazjonalnej kołowej). W tej części kąpieliska powstałyby także place wejściowe na teren – jeden od strony ul. Jordanowskiej, drugi od strony ul. Harcerskiej. Będą one mogły pełnić dodatkowo funkcję miejsca spotkań mieszkańców osiedla, mogą posłużyć pod organizację festynów, koncertów, pikników itp. – czytamy na miejskim portalu.

W strefie rekreacyjnej przewidywana jest budowa boisk o nawierzchni sztucznej i naturalnej, które powstałyby w miejscu rozebranych – ze względu na zły stan techniczny – niecek basenowych.

Planuje się tutaj odtworzenie układu przestrzennego basenów w postaci np. ścieżek spacerowych z odwzorowaniem układu betonowych pomostów lub zagłębienia nawierzchni boisk. Pozostałą część strefy stanowiłaby łąka, urządzona z wykorzystaniem istniejącej zieleni. Niezagospodarowany teren mógłby w przyszłości zostać wykorzystany w celu budowy basenów i dodatkowych atrakcji sportowych, z nastawieniem na sfinansowanie ich przez podmioty prywatne – zapowiadają urzędnicy.

Co obecnie dzieje się przy Harcerskiej?

Jak informuje magistrat, kąpielisko zostało uporządkowane po okresie zimowym.

Stary budynek socjalny został rozebrany, a miejsce po nim uporządkowano i obsiano trawą, zgodnie z wnioskami z konsultacji społecznych. Zamontowane zostały 4 latarnie parkowe oraz tablice ostrzegawcze wraz z regulaminem kąpieliska. Pojawiło się także 12 stojaków pozwalających na segregację śmieci. Obecnie na terenie kąpieliska zewnętrzny operator montuje zielona plażę – Bikini Beach Bar. Całość obiektu jest otwarta, choć do odwołania obowiązuje tam zakaz kąpieli – tłumaczą urzędnicy.

Podkreślają, że na kąpielisku sukcesywnie realizowane są bieżące prace.

Miastu udało się także odkupić od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę od strony ulicy Jordanowskiej. Działka ma powierzchnię 0,6395 ha, jej koszt wyniósł 1,066 mln złotych. Pozwoli na zapewnienie sprawniejszej obsługi komunikacyjnej kąpieliska i utworzenie miejsc parkingowych. Koncepcja zakłada etapowanie inwestycji i wymaga zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta – czytamy na wroclaw.pl.