8 czerwca 2021 roku rozpoczął się nabór wniosków w VII edycji Programu Dolnośląskie Małe Granty. W tym roku wpierane będą lokalne działania o charakterze ekologicznym.

Można już składać wnioski na lokalne działania do kolejnej, VII już edycji Dolnośląskich Małych Grantów. Projekt, na który w 2021 roku zarząd województwa przeznaczył 300 tysięcy złotych realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Tegoroczna edycja Dolnośląskich Małych Grantów ma się przyczynić do wsparcia lokalnych działań o charakterze ekologicznym, ale granty można realizować w każdej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
  i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców,
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
  w kraju i za granicą,
 • Inne.

– Dolnośląskie Małe Granty są realizowane ze środków budżetu zarządu województwa dolnośląskiego od 2017 roku. Do tej pory, w ramach VI edycji Programu Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przyjęła ponad 2 tysiące pomysłów na działania społeczne, z których zrealizowanych zostało 328 grantów przez dolnośląskie grupy nieformalne – mówią organizatorzy.

Nabór do 21 czerwca 2021 roku

O około 45 dotacji w wysokości do 5 tysięcy złotych mogą starać się pełnoletni mieszkańcy i mieszkanki Dolnego Śląska, niezrzeszeni w żadnych strukturach oraz członkowie i członkinie organizacji pozarządowych. Grupa składająca wniosek powinna liczyć minimum 3 osoby, z których jedna musi pełnić rolę lidera grupy.

Swoje pomysły na projekty można składać do 21 czerwca 2021 roku (do godziny 23.59) wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków, który dostępny jest pod adresem: www.generator.malegranty.pl. Zwycięskie projekty będą realizowane od 10 lipca do 10 września 2021 roku wyłącznie na terenie Dolnego Śląska, w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

Wszystkie działania będą musiały być zgodne z aktualnymi  rozporządzeniami rządowymi w związku z pandemią koronawirusa.

Dla zainteresowanych ubieganiem się o dotację, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych organizuje dwa otwarte, internetowe spotkania na temat naboru wniosków, które odbędą się kolejno:

Regulamin i szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.malegranty.pl

materiały Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych