Budowa wydzielonych tras komunikacji zbiorowej na Maślice i Jagodno, zakup autobusów elektrycznych i zasilanych wodorem czy rewitalizacja Wzgórza Partyzantów – to tylko niektóre z kluczowych projektów, które wrocławski magistrat zgłosił w ramach konsultacji “Dolnośląskiego Ładu”.

Przypomnijmy, w lipcu ruszyły konsultacje tzw. Dolnośląskiego Ładu. Regionalny komponent ogólnopolskiego programu “Polski Ład” to dokument zawierający opis strategicznych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury drogowej i kolejowej, sportu i turystyki, ekologii i zielonej energii, rewitalizacji zabytków, gospodarki i usług publicznych.

– Dokument konsumuje pewne założenia Polskiego Ładu, ale konsumuje także wieloletnią pracę dolnośląskich samorządów. Dzisiaj rozpoczęliśmy proces konsultacji. Zachęcamy wójtów, burmistrzów i prezydentów, aby składali kolejne wnioski. Zależy nam na harmonijnym i spójnym rozwoju regionu – tłumaczył wówczas Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

W “Dolnośląskim Ładzie” znalazły się m.in. przedsięwzięcia drogowe związane bezpośrednio z Wrocławiem: to północny odcinek obwodnicy śródmiejskiej, a także budowa Alei Wielkiej Wyspy. Propozycje kolejnych strategicznych projektów zbierane są do końca sierpnia.

Wiemy, jakie kluczowe inwestycje – w postaci fiszek projektowych – zgłosiło do programu miasto Wrocław. Magistrat podzielił je na pięć priorytetów. Pierwszy to gospodarka obiegu zamkniętego, drugi – klimat, środowisko, zieleń, woda, trzeci – transport nisko- i zero emisyjny, czwarty – transformacja cyfrowa i piąty – kultura.

GOZ

Kluczowe projekty w ramach GOZ magistrat oszacował na 361 600 000 złotych. Wśród nich figurują:

 • Dolnośląskie Centrum GOZ
 • Optymalizacja systemu gospodarki odpadami w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Wrocław
 • Rozbudowa Zakładu Biologicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZBUOK) przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu wraz z budową systemu komunikacji z mieszkańcem
 • Budowa Centrum Przetwarzania Odpadów Wielkogabarytowych wraz z punktem napraw drugiego użycia produktów

Klimat, środowisko, zieleń, woda

Przedsięwzięcia związane z klimatem i środowiskiem opiewają na 1 643 000 000 złotych. Tu znalazły się:

 • Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic we Wrocławiu
 • Termomodernizacja zasobu TBS Wrocław
 • Wprowadzenie rozwiązań dla błękitno-zielonej infrastruktury w mieście
 • Pola Osobowickie – utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Dolnego Śląska i turystów
 • Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będącej w zarządzie Gminy
 • Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia
 • Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia
 • Poprawa i rozwój systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Wrocławia
 • Rewitalizacja Parku Szczytnickiego
 • Rewitalizacja Promenady Staromiejskiej

Transport nisko- i zero emisyjny

Inwestycje transportowe opiewają na 692 321 000 złotych. To:

Transformacja cyfrowa

Zadania z tego priorytetu wyceniono na 51 000 000 złotych. Są to:

 • Poprawa jakości i dostępności usług publicznych poprzez ich integrację oraz cyfryzację
 • Transformacja cyfrowa procesów zarządzania mieniem komunalnym Gminy Wrocław
 • Program wsparcia digitalizacji dolnośląskich MŚP

Kultura

Projekty kulturalne oszacowano na 78 946 297 złotych. Znalazły się tutaj:

Zdjęcie główne: Beata Ratuszniak-Matejuk