W najbliższy czwartek radni będą głosować nad projektem uchwały w sprawie nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakłada on wzrost cen za wywóz śmieci od września 2020 roku.

Ostatnio informowaliśmy, że na podwyżki muszą szykować się zarówno pasażerowie MPK, jak i kierowcy parkujący swoje samochody w strefie płatnego parkowania. To nie wszystko, bo we Wrocławiu mają podrożeć także opłaty za wywóz śmieci.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni zajmą się także projektem uchwały w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty. Nowa uchwała będzie obowiązywać od 1 września 2020 roku i oprócz nowych stawek, wprowadzi także obowiązek selektywnej zbiórki odpadów.

Ile płacimy obecnie?

Obecna metoda i wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uregulowane zostały w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia z lutego 2015 roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala się jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednak, jeżeli na jednego mieszkańca danej nieruchomości przypada 27 mkw. lub mniej powierzchni lokalu mieszkalnego, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się jako iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zależności od ilości powierzchni przypadającej na mieszkańca (do 27 mkw. lub powyżej) oraz rodzaju zabudowy, stawki wynoszą:

Ile będziemy płacić?

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, w związku z przewidywanymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Wrocławia w latach 2020-2022, proponuje się nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zależności od ilości powierzchni przypadającej na mieszkańca – do 27 m2 lub powyżej – oraz rodzaju zabudowy) w następujących wysokościach: 

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi proponuje się w dwukrotnej wysokości stawki ustalonej dla zbiórki odpadów w sposób selektywny.

Dlaczego zapłacimy więcej?

We wrześniu 2019 roku weszła w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła szereg zmian do gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Jak tłumaczą urzędnicy, nowe przepisy wprowadzają zasadę samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którą gminy są zobowiązane respektować, między innymi poprzez skalkulowanie stawek opłaty na poziomie umożliwiającym pokrycie kosztów SGOK.

Przy określaniu stawek opłaty, rada gminy winna brać pod uwagę także liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę oraz ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych – zaznaczają autorzy uchwały.

Magistrat przeprowadził analizę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Wrocławia. Zgodnie z szacunkami urzędników, koszty gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2020-2022 kształtować się będą na następującym poziomie: 

  • w roku 2020: 225 600 345,00 zł 
  • w roku 2021: 223 935 483,00 zł 
  • w roku 2022: 218 529 956,00 zł

Jak zauważają autorzy uchwały, prognozowany wzrost kosztów całego systemu SGOK (w roku 2019 wyniósł 199 215 742,09 zł) sprowadza się wyłącznie do wzrostu tej części kosztów systemu, która związana jest z odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Przeprowadzona analiza danych o ilościach wytwarzanych odpadów z lat poprzednich oraz czynników cenotwórczych, a także potencjalnych ryzyk związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Wrocław, konkretyzuje elementy, które przyczyniają się do wspomnianego spotęgowania kosztów. Przede wszystkim są to czynniki cenotwórcze takie jak cena paliwa oraz płaca minimalna, które uległy zwiększeniu w stosunku do szacowania umów w roku 2016 o około 20%. Zwiększeniu o około 60% uległa cena energii elektrycznej, co przekłada się na znaczący wzrost ceny zagospodarowania odpadów. Dodatkowo w latach 2017-2019 wprowadzone zostały zmiany w prawodawstwie, skutkujące dodatkowymi wymogami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Wprowadzono także zmiany w ustawie o odpadach w stosunku do magazynowania odpadów. Znacząco podwyższona została stawka opłaty za korzystanie ze środowiska – za umieszczenie odpadów na składowisku (tzw. opłata marszałkowska) ze stawki 140 zł/Mg w roku 2018, poprzez 170 zł/Mg w roku 2019 aż do 270 zł/Mg w roku 2020 – wyliczają urzędnicy.

Dodają, że należy jednocześnie wziąć pod uwagę wolnorynkową zmianę cen zagospodarowania odpadów frakcji surowcowych oraz zmianę ceny zagospodarowania uzyskanego z odpadów paliwa alternatywnego RDF oraz pre-RDF.

Ponadto corocznie zwiększeniu ulega wolumen odpadów odbieranych z terenu Gminy Wrocław. Odnotowuje się przy tym zmniejszenie ilości odbieranych od mieszkańców odpadów zmieszanych na rzecz zwiększenia ilości frakcji surowcowych odbieranych selektywnie, co oczywiście stanowi pozytywny krok w sferze ochrony środowiska, lecz w konsekwencji pociąga za sobą także wzrost kosztów odbioru odpadów – zaznaczają autorzy uchwały.

Urzędnicy przedstawiają także tabele, które obrazują rosnącą tendencję w sferze wytwarzania odpadów we Wrocławiu oraz rosnących cen za ich odbiór, transport i zagospodarowanie.

Jak dodają urzędnicy, pozostałe koszty SGOK (koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi) w najbliższych latach planowane są na niezmienionym poziomie z roku 2019.