Już za kilka lat ze Świnoujścia do polsko-czeskiej granicy w Lubawce będzie można przejechać drogą ekspresową S3. Na Dolnym Śląsku, a także w województwie zachodniopomorskim, powstają ostatnie, brakujące odcinki tej trasy.

Jak podkreślają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, budowana droga ekspresowa S3 jest kluczowym korytarzem komunikacyjnym otwierającym polskie porty na Europę środkową i południową.

S3 to kolejne połączenie drogowe prowadzące z północy na południe kraju. Połączy polskie porty w woj. zachodniopomorskim z południem Europy. Realizując S3, domykamy kolejny ciąg dróg szybkiego ruchu w Polsce – podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Docelowo droga ekspresowa S3 połączy Świnoujście z granicą polsko-czeską w Lubawce.

Trwa realizacja ostatnich odcinków tej trasy. Na Dolnym Śląsku nowa, bezpieczna droga ekspresowa zostanie oddana do ruchu do 2023 roku, zaś na Zachodnim Pomorzu – do 2024 roku – zapowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Sprawdźmy, jak idzie budowa ostatnich fragmentów tej trasy.

fot. GDDKiA

Dolny Śląsk

Lubin Północ – Kaźmierzów

Jak informuje GDDKiA, prace na tym odcinku wykonywane są na wszystkich możliwych frontach robót. 

Wykonawca skupił się w pierwszej kolejności na dokończeniu najbardziej newralgicznego odcinka pomiędzy węzłem Lubin Północ a węzłem Polkowice Południe, dążąc do udostępnienia kierowcom przynajmniej jednej jezdni trasy głównej do końca tego roku. Na prawej nitce tego odcinka, tj. na jezdni od Polkowic w kierunku Lubina, ułożona jest już warstwa wiążąca nawierzchni. Trwa układanie ostatniej warstwy, tj. warstwy ścieralnej – wyliczają drogowcy.

Prowadzone roboty mostowe skupiają się w większości na pracach wykończeniowych i związane są m.in. z kosmetyką betonu, przygotowywaniem i profilowaniem stożków pod umocnienie, betonowaniem murków oporowych stożków czy spoinowaniem desek gzymsowych. Wykonane zostały prace związane z montażem fundamentów pod słupy oświetleniowe w rejonie ronda Polkowice Północ. Realizowane są roboty przy zasilaniu oraz oświetleniu na węźle Lubin Północ. Trwają roboty ziemne oraz wykonywane są warstwy konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Umocniono wyloty kanałów i przykanalików do rowów na części trasy głównej. Trwa umacnianie skarp wykopów poprzez gwoździowanie.

Przypomnijmy, że odcinek S3 Lubin - Polkowice realizowany był wcześniej przez konsorcjum firm Salini i Pribex. Mimo wielokrotnych wezwań tego wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy, GDDKiA została zmuszona do odstąpienia od umowy z przyczyn wyłącznie leżących po stronie wykonawcy – tłumaczą przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zgodnie z nową umową, obecny wykonawca, firma Mota-Engil Central Europe, ma 12 miesięcy na dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca). Zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2021 r. 

fot. GDDKiA

Bolków – Kamienna Góra Północ

W ramach inwestycji na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstaną również dwa dwunawowe tunele drogowe – tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków. 

Tunel TS-26 po wybudowaniu będzie najdłuższym poza miejskim tunelem w Polsce drążonym w skale i zostanie wyposażony we wszystkie istotne z punku widzenia bezpieczeństwa systemy. Ponadto na tym odcinku zostanie wybudowanych 15 obiektów inżynierskich, 13 przejść zwierząt oraz 39 przepustów. Zostaną wybudowane również drogi dojazdowe, a istniejąca sieć dróg zostanie odpowiednio przebudowana – zapowiada GDDKiA.

Po uzyskaniu w dniu 21 sierpnia 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca przystąpił do prac w zakresie branży drogowej. W śladzie trasy głównej, w rejonie tunelu TS-32 i portalu południowego TS-26 oraz MOP-u Jaczków, usunięto ponad 120 tys. m3 humusu. Trwa profilowanie i zagęszczanie podłoża, przystąpiono do prac związanych z budową wykopów i nasypów.

W ramach prac przygotowawczych w rejonie tunelu TS-32 i portalu południowego tunelu TS-26 zrealizowano już ponad 86 proc. wycinki drzew i 70 proc. krzewów. Ponadto wykonano ok. 48 proc. planu rozbiórki obiektów kolidujących z inwestycją – wyliczają w GDDKiA.

Aby rozpocząć prace przy budowie obu tuneli, wykonawca odhumusował rejon przyszłych obiektów, przygotowuje zaplecze, na którym gromadzony jest specjalistyczny sprzęt mi.n. wiertnica tunelowa Jumbo Drill. Trwa przygotowanie dróg dojazdowych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to II połowa 2023 r.

fot. GDDKiA

Kamienna Góra Północ – Lubawka (granica państwa)

Odcinek S3 pomiędzy węzłem Kamienna Góra Północ a granicą państwa w Lubawce będzie drogą dwujezdniową o długości ok. 15,3 km wyposażoną w dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z pasem awaryjnym. Decyzja ZRID umożliwiająca rozpoczęcie robót w terenie została wydana 31 sierpnia br.

W ramach tego odcinka wybudowane zostaną trzy węzły drogowe – Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka. Poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, wykonanych zostanie 17 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów) – tłumaczą drogowcy.

Obecnie wykonywane są roboty związane z odhumusowaniem przyszłego pasa drogowego oraz z zabezpieczeniem gazociągów. Realizowana jest wycinka przy węźle Kamienna Góra Północ i Kamienna Góra Południe oraz w okolicach Lubawki. W początkowej fazie są wykopy i budowa nasypów. Zakończone zostały prace archeologiczne.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to I połowa 2022 r.

fot. GDDKiA

Zachodniopomorskie

Świnoujście – Troszyn

Ostatnim fragmentem drogi ekspresowej S3 na Pomorzu Zachodnim, który pozostał do realizacji, jest odcinek Świnoujście – Troszyn o długości 34,5 km.

Początkiem tego fragmentu S3 będzie rondo na wyjeździe z tunelu w Świnoujściu, a końcem włączenie w obwodnicę Troszyna. Istniejąca droga na tym odcinku jest jednojezdniowa i konieczna jest budowa dwujezdniowej S3, która będzie zapewniała odpowiednią przepustowość, biorąc pod uwagę rozwój połączeń promowych i portu w Świnoujściu. W sierpniu tego roku zostały podpisane umowy na zaprojektowanie i budowę drogi – informuje GDDKiA.

Realizacja drogi została podzielona na dwa fragmenty – Świnoujście – Dargobądz i Dargobądz – Troszyn. Łączna wartość umów z wykonawcami to 1,36 mld złotych.

Wykonawcy przystąpili już do prac projektowych, a na trasie można spotkać geodetów prowadzących pomiary. Roboty powinny ruszyć wiosną 2022 roku, a termin ich zakończenia wypada na II kwartał 2024 roku. Nowa trasa będzie w większości przebiegała w korytarzu istniejącej DK3 z korektami tam, gdzie wymagają tego parametry geometryczne drogi ekspresowej. Na fragmencie prowadzącym przez teren Wolińskiego Parku Narodowego zostanie dobudowana druga jezdnia do istniejącej, będą przez to ciaśniejsze łuki i ograniczenie prędkości. Powstanie sześć węzłów drogowych, miejsca obsługi podróżnych i obwód utrzymania drogi – wyliczają drogowcy.

fot. GDDKiA

Brzozowo – Miękowo

Dwujezdniowa droga S3 kończy się na funkcjonującej od 2012 roku obwodnicy Miękowa, dalej jest jednojezdniowa DK3. Jest to też początek kolejnego odcinka nowej S3 Brzozowo – Miękowo o długości 22,4 km.

Ten fragment „trójki” w okresie wakacyjnym był dotychczas jednym wielkim zatorem drogowym. Nowa, dwujezdniowa S3 połączy zakończone w latach 2011- 2012 obwodnice Miękowa oraz Troszyn, Parłówka i Ostromic. Kontrakt o wartości 360,5 mln złotych zakończy się w kwietniu przyszłego roku. Zaawansowanie realizacyjne jest duże – tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Kierowcy mogą już korzystać z jednej jezdni nowej S3 od Przybiernowa do Babigoszczy.

Jeszcze w październiku zostanie udostępniony fragment omijający Brzozowo. Ruch odbywał się będzie jeszcze jedną jezdnią w obu kierunkach z ograniczeniami prędkości i zakazem wyprzedzania. Kolejne zmiany organizacji ruchu będą oznaczały już otwarcie drogi w przekroju dwujezdniowym. Nowa S3 poprowadzona jest w większości obok dotychczasowej DK3. Komunikację z pozostałymi drogami zapewnią trzy węzły drogowe – Babigoszcz, Przybiernów i Brzozowo. Droga będzie przebiegała w większości przez tereny leśne, w związku z tym budowane są cztery duże przejścia dla zwierząt – zapowiadają drogowcy.

Miękowo – Rzęśnica

Pierwszym odcinkiem, patrząc od Szczecina, jest Miękowo-Rzęśnica o długości 19 km. Jest to wspólny przebieg dróg krajowych nr 3 i 6. Ten dwujezdniowy odcinek oznaczony jako droga S3 powstał w II połowie lat 70. ubiegłego wieku. Pierwotnie na drodze powstał tylko jeden węzeł – Rurka (Goleniów Południe), a w następnych latach dobudowano kolejne węzły i wiadukty. Trasa jednak nigdy nie została dostosowana w pełni do parametrów drogi ekspresowej.

Teraz na ukończeniu jest inwestycja, która to zmieni. W ramach kontraktu o wartości 126,3 mln zł w miejscowości Kliniska Wielkie powstał węzeł drogowy, który zastąpił wcześniejsze skrzyżowanie z przejściem dla pieszych. Kompleksowo przebudowany został również węzeł Rzęśnica z DW142, co poprawiło płynność i bezpieczeństwo ruchu. Z dwóch jezdni i nowych węzłów kierowcy mogą korzystać już od czerwca tego roku. Obecnie kończone są drogi obsługujące dojazd do nieruchomości przy drodze. Wykonywane jest ogrodzenia całej trasy, a w pobliżu węzła Goleniów Południe trwają prace wykończeniowe przy górnym przejściu dla dużych zwierząt – informuje GDDKiA.

Termin kontraktowego zakończenia prac to kwiecień przyszłego roku.