Od 1 października wzrosły stawki za przejazd autostradą A4 między Katowicami a Krakowem. Koncesjonariusz tego odcinka podniósł opłaty mimo negatywnego stanowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusz odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków, pomimo negatywnego stanowiska GDDKiA, od 1 października 2020 r. podniesie stawki opłat za przejazd pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony. GDDKiA wskazała że, wzrost stawek opłat jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy – informują drogowcy.

Jak czytamy na stronie internetowej tego odcinka A4, od 1 października 2020 r. stawka opłaty za przejazd dla pojazdów kategorii 1 (motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach) wynosi 12 zł na każdym z dwóch placów poboru opłat tj. w Mysłowicach i Balicach. Motocyklistom przysługuje bonifikata w  wysokości 6 zł, zapłacą więc 6 zł na każdej bramce.

Prośby GDDKiA nie pomogły

Jak tłumaczą przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej.

GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy. Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciła się z prośbą o rozważenie okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji Stalexportu w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd. W stanowisku przesłanym 31 lipca br. do Stalexportu wskazaliśmy m.in. błędne założenia dotyczące przygotowanej i przedstawionej przez Stalexport Autostrada Małopolska prognozy ruchu – wyjaśniają drogowcy.

Zdaniem GDDKiA, koncesjonariusz, ustalając kwotę podwyżki, nie wziął pod uwagę wyjątkowych okoliczności gospodarczych oraz zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej.

W okresie pandemii wiele instytucji, podmiotów finansowych i przedsiębiorstw podejmuje zgoła odmienne działania, obniżając stawki opłat – dodają drogowcy.

GDDKiA zwraca uwagę, że patrząc przez pryzmat wzrostu opłat na odcinku zarządzanym przez Stalexport Autostrada Małopolska, stawki na autostradach zarządzanych przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione.

Stawki opłaty za przejazd autostradami w zarządzie GDDKiA, ustalone są rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady wynosi 10 gr. Tymczasem za przejazd 61-kilometrowego koncesyjnego odcinka Katowice – Kraków zapłacimy na bramkach dwukrotnie po 12 zł (ok. 39 gr za 1 km). Dotychczas za przejazd pojazdami samochodowymi do 3,5 tony opłata na każdej z dwóch bramek wynosiła 10 zł (ok. 33 gr za 1 km) – wyliczają drogowcy.

Z autostrady na drogi lokalne

Zmiana stawki opłat, jak wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, może prowadzić do przeniesienia się części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4, co stoi w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym.

GDDKiA podkreśla, że część dróg określonych w załączniku do umowy koncesyjnej jest w sposób bardzo istotny obciążona ruchem i posiada znikome rezerwy przepustowości.

Wzrost stawek opłat przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia ruchu na tych drogach, co może istotnie, negatywnie wpłynąć na możliwości obsługi przez nie ruchu lokalnego oraz na poziom bezpieczeństwa – dodają drogowcy.