We Wrocławiu obowiązują „Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w inwestycjach”, dzięki którym podczas prowadzonych we Wrocławiu prac  budowlanych drzewa mają być lepiej chronione. To element nowego zarządzenia ws. ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni. Sprawdźcie jakie obowiązki są nałożone na inwestorów budowlanych w ramach nowego rozporządzenia.

Zarządzenie ma obowiązywać przy wszystkich procesach budowlanych prowadzonych na terenach gminnych. Stanowią również zbiór dobrych praktyk, które można stosować przez wszystkie podmioty, które chcą chronić drzewa. Zarząd Zieleni Miejskiej niedawno zaprezentował „Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w inwestycjach”.

Zarządzenie w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni

Jednym z najważniejszych zapisów rozporządzenia jest punkt o wyrównywaniu strat w drzewach na terenie inwestycji. W większości wypadków będzie obowiązywało wyrównanie start poprzez dokonanie nowych nasadzeń. Oczywiście przy podjęciu prac budowlanych inwestorzy mają dołożyć starań do zachowania jak największej liczby drzew na terenie prac.
Ciekawym rozwiązaniem jest tworzenie elektronicznej bazy danych w Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia. System ten będzie prowadzony przez Biuro Rozwoju Wrocławia we współpracy z Departamentem Zrównoważonego Rozwoju, oraz Zarządem Zieleni Miejskiej. Będą w nim zawarte informacje o:
1)zasobach terenów zieleni Gminy Wrocław;
2)terenach przeznaczonych pod nasadzenia i o planie nasadzeń;
3)nasadzeniach i usunięciach drzew realizowanych w granicach Gminy Wrocław.

Treść Zarządzenia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia.

Obecnie Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu  w Swojczyckim Parku Czarna Woda urządza ścieżkę spacerową. Prace są prowadzone w trudnym terenie, mocno zadrzewionym i wąskim. Inwestor zapewnił nadzór ornitologiczny i dendrologiczny i już według nowych standardów dla zadania sporządzono także Plan Ochrony Drzew, więc mamy okazję, by pokazać jakie w tej dziedzinie chcemy stosować rozwiązania.

Zarząd Zieleni Miejskiej, materiały prasowe

Wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada: – Ochrona drzew na budowach, z jaką mieliśmy i wciąż mamy do czynienia, jest zdaniem specjalistów i ekologów niewystarczająca, a w niektórych przypadkach nawet przeciwskuteczna.  Potrzebujemy bardziej szczegółowych instrukcji, które w formie kart, katalogu działań w różnych przypadkach,  zostały opracowane w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Jakie instrukcje zawarte są w Kartach ?

Dr Marzena Suchocka z SGGW sporządziła instrukcje zawarte w Kartach informacyjnych, na zlecenie ZZM. Dr Suchocka jest ekspertką w sprawach prowadzenia inwestycji w pobliżu drzew. Przygotowała kompendium dotyczące ochrony drzew na placach budowy.  –  Zagadnienia dotyczące ochrony drzew na placach budowy podzielono na 12 tematów – od organizacji placu budowy, przez monitoring drzew, wyznaczanie Strefy Ochronnej Drzew, ochronę poszczególnych części drzewa (korzenie, pień, konary), po prace budowlane oraz projektowanie i zagospodarowanie terenu w SOD – wylicza dyrektor ZZM Jacek Mól.

Zarząd Zieleni Miejskiej, materiały prasowe

Karty powołują się na obowiązujące akty prawne, na podstawie których zostały opracowane oraz przedstawiają graficzne przykłady dobrych i złych praktyk dotyczących postępowania z drzewami w czasie prac budowlanych, wraz z omówieniem konsekwencji zaniedbań. Karty zostały tak skonstruowane, by łatwo można było znaleźć w nich informacje również bezpośrednio na budowie.

Karty wprowadzają Inspektora Nadzoru Dendrologicznego, który będzie rozwiązywać na bieżąco problemy pojawiające się w terenie i decydować, jakie rozwiązania przedstawione w Kartach należy zastosować. IND ma zaplanować regularne wizyty na budowie, a jego ewentualne uwagi do dziennika budowy ma wpisywać Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Zarząd Zieleni Miejskiej, materiały prasowe

Zarząd Zieleni Miejskiej zastosował już modelowe rozwiązania ochrony drzew w czasie swoich inwestycji. W Parku Klecińskim podczas budowy oświetlenia obowiązywał plan ochrony drzew, wyznaczono Strefy Ochrony Drzew (ogrodzone i oznaczone grupy drzew i krzewów) oraz montowano kable elektryczne w rzucie koron metodą bezrozkopową (przewiertem sterowanym i przeciskiem), by nie uszkodzić korzeni.

Inwestycja w Swojczyckim Parku Czarna Woda

Obecnie ZZM prowadzi inwestycję w Swojczyckim Parku Czarna Woda, jest to zagospodarowanie terenu zielonego w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego. Zadanie polega na wybudowaniu ścieżki od ul. Gospodarskiej do terenu graniczącego z torami kolejowymi i pomostów oraz wyposażenie obiektu w elementy małej architektury i edukacyjne tablice informacyjne. Zaplanowano ją z uwzględnieniem zastanego drzewostanu. W ramach prac usunięto jedynie suche, zamierające i zagrażające bezpieczeństwu drzewa. Inwestycji będzie także towarzyszyć nasadzenie 45 drzew.

Zarząd Zieleni Miejskiej, materiały prasowe

Wicedyrektor ds. inwestycji w ZZM Joanna Koniecka-Pasierska: – W ramach inwestycji wprowadziliśmy przyjazne dla drzew rozwiązania polegające na wykonaniu drewnianych chodników rampowych, na palach, co minimalizuje uszkodzenia korzeni. Wybudujemy żwirowy ciąg pieszo-rowerowy z ograniczoną głębokością podbudowy i lekkim wyniesieniem ponad poziom terenu z obrzeżem typu eko-board, co oznacza wykop na głębokość 18-20 cm zamiast 30-40 cm. Do tego omija on drzewa, by uniknąć wycinek. Zastosowaliśmy też ochronę indywidualną najcenniejszych dębów poprzez ogrodzenie i zabezpieczenie pnia.

Ponadto, za zgodą właściciela prywatnego, zaplecze budowy jak również główny ciąg komunikacyjny, zostały zlokalizowane na jego działce, sąsiadującej z terenem inwestycji, natomiast na samym terenie inwestycji może poruszać się jedynie mały, lekki sprzęt do korytowania i utwardzania ścieżki. Niewielkie wykopy pod pale dla chodników rampowych zostały wykonane ręcznie.

Na podstawie materiałów prasowych ZZM Wrocław