Od 1 stycznia 2020 roku do żłobków przyjmowane będą jedynie dzieci, które posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodne z aktualnym Programem Szczepień. Zmiana ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, w tym tych, które ze względów medycznych nie mogą być zaszczepione.

Zmiana podjęta uchwałą nr XII/266/19 z dnia 4 lipca 2019 r. wymagała również dokonania zmian w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, z którego korzystają rodzice rekrutujący dzieci do żłobków. W tym celu w systemie rekrutacyjnym, na 3 stronie wniosku, wprowadzono dodatkowe pola, których wypełnienie pozwoli zebrać informacje dotyczące szczepień. Wypełniając wniosek, rodzic musi udzielić odpowiedzi na pytanie:
„Czy zgłaszane dziecko posiada szczepienia ochronne zgodne z programem szczepień ochronnych ogłaszanym przez GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO na dany rok kalendarzowy i adekwatnych do wieku dziecka?”
Do wyboru rodzica są odpowiedzi: TAK, NIE oraz ZASWIADCZENIE / INNE.

Dokumentem potwierdzającym wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych jest książeczka szczepień. Od 1 stycznia 2020 r. rodzice mają obowiązek złożyć je wraz z innymi dokumentami po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka.
Jeżeli rodzic zaznaczy we wniosku odpowiedź „NIE”, wniosek będzie uczestniczył w rekrutacji, ale nie będzie mógł zostać zakwalifikowany. Natomiast dokumentem potwierdzającym przeciwwskazania do szczepień jest zaświadczenie od lekarza pediatry.

Rodzice, którzy złożyli wniosek przed 1 stycznia 2020 r., będą zaznaczali odpowiednie pola podczas przedłużania ważności wniosku. Rodzic, który będzie chciał zachować ważność wniosku, w momencie jej przedłużania będzie poproszony przez system o uzupełnienie informacji dotyczącej. Także modyfikacja wniosku przed upływem jego ważności również spowoduje konieczność uzupełnienia informacji o tę dotyczącą szczepień.

– Uchwała ma praktyczny i edukacyjny wymiar. Jako miasto dajemy sygnał, że zdrowie publiczne, wysoka wyszczepialność są dla nas ważne, bo dbamy o zdrowie wszystkich mieszkańców – mówi dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Joanna Nyczak. i dodaje: – To dodatkowe narzędzie z korzyścią dla tych dzieci, które – ze względu na stan zdrowia – nie mogą być szczepione. W ten sposób również ograniczamy prawdopodobieństwo wystąpienia chorób, o których już zapomnieliśmy.

  • Nowe kryterium zostało wprowadzone na wniosek klubu radnych Sojusz dla Wrocławia. Projekt powstał przy udziale inicjatorów akcji „Szczepimy, bo myślimy”, którzy wcześniej zbierali podpisy pod projektem ustawy w tej sprawie. Wprowadzenie nowego, obowiązkowego kryterium ma na celu, zgodnie z uzasadnieniem uchwały, zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, poprzez regulacje prawne, które stanowią formę nagrody za przestrzeganie obowiązujących przepisów. W tym przypadku tą nagrodą jest możliwość skorzystania z publicznego żłobka bądź z miejsca dotowanego przez gminę Wrocław w żłobku niepublicznym.
  • Zmiana dotyczy żłobków miejskich oraz tych z dofinansowaniem miasta.  Na ponad 6800 miejsc w żłobkach, 5346 to miejsca, które będą finansowane lub dofinansowane przez miasto. W rekrutacji uczestniczy 120 żłobków i klubów malucha.
  • Wskaźnik objęcia opieką wynosi we Wrocławiu 37% (dane na koniec 2018 r.) przy średniej dla Polski 13,1% dla krajów UE 34% (dane EUROSTATU na koniec 2017). Miasto przygotowuje się do otwarcia kolejnych żłobków: ostatnio otwarta została filia żłobka na osiedlu WuWa2, budowany jest żłobek na Jagodnie. Planowana jest też budowa placówki na Sołtysowicach oraz poszukiwane są lokalizacje pod następne żłobki.