Od 1 lipca działa miejski program restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Wrocław. Na jaką pomoc mogą liczyć zadłużeni najemcy?

Rada Miejska Wrocławia uchwaliła formy pomocy dla osób z zobowiązaniami finansowymi wobec Wierzyciela czyli Gminy Wrocław. Z miejskiego programu będzie można skorzystać od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020r. – jeżeli ma się zadłużone mieszkanie komunalne, zaległą opłatę za garaż lub teren gminny. Zaległe należności muszą być sprzed 2017 roku.

Lokatorzy mieszkań komunalnych, którzy mają zadłużenia z przyczyn niezależnych od siebie i dług ciągnie się od wielu lat, a chcą spłacić należności, gmina może pomóc tym osobom.

W ramach programu restrukturyzacji zadłużenia wierzyciel może:

1) umorzyć w całości zadłużenie, pod warunkiem:
a) przekazania (na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego) zajmowanej nieruchomości na rzecz wierzyciela przez dłużników lub osoby zajmujące nieruchomość – w terminie do jednego miesiąca od daty podpisania ugody, o której mowa w § 7 ust. 1,
b) zrzeczenia się roszczenia wobec wierzyciela o wstąpienie w stosunek najmu zajmowanej nieruchomości przez wszystkie osoby, którym takie roszczenie mogłoby przysługiwać;

2) umorzyć 70% zadłużenia – pod warunkiem:
a) spłaty pozostałej części zadłużenia w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania ugody, o której mowa w § 7 ust. 1,b) terminowego i w pełnej wysokości uiszczania opłat związanych z korzystaniem z nieruchomości (czynszu lub odszkodowania oraz opłat niezależnych od właściciela) w okresie spłaty pozostałej części zadłużenia;

3) umorzyć 60% zadłużenia – pod warunkiem:
a) spłaty pozostałej  części zadłużenia w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania ugody, o której mowa w § 7 ust. 1,
b) terminowego i w pełnej wysokości uiszczania opłat związanych z korzystaniem z nieruchomości(czynszu lub odszkodowania oraz opłat niezależnych od właściciela) w okresie spłaty pozostałej części zadłużenia;

4) umorzyć w danym okresie kwotę zadłużenia równą sumie miesięcznych rat wpłaconych przez dłużnika na poczet zadłużenia w tym samym okresie rozliczeniowym (umorzenie proporcjonalne) pod warunkiem:
a) terminowego i w pełnej wysokości uiszczania rat, określonych w ugodzie (z uwzględnieniem postanowień ust. 6 i ust. 7);
b) terminowego i w pełnej wysokości uiszczania opłat związanych z korzystaniem z nieruchomości (czynszu lub odszkodowania oraz opłat niezależnych od właściciela) w okresie ratalnej spłaty zadłużenia (z uwzględnieniem postanowień ust. 7);

Zadłużone lokale nie mogą przekraczać:
1) 35 m2 – dla jednej osoby;
2) 40 m2 – dla dwóch osób;
3) 45 m2 – dla trzech osób;
4) 55 m2 – dla czterech osób;
5) 65 m2 – dla pięciu osób;
6) 70 m2 – dla sześciu osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób – dla każdej kolejnej powierzchnię takiego lokalu zwiększa się o 5 m2.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – z możliwości uczestnictwa w programie restrukturyzacji zadłużenia wyłączeni są dłużnicy, którzy:

1) dokonali sami lub wspólnie z innymi osobami samowolnego zajęcia nieruchomości;
2) dopuszczają się dewastacji nieruchomości;
3) używają w nieruchomości instalacji zagrażających bezpieczeństwu nieruchomości, osób z nich korzystających lub osób zajmujących inne nieruchomości;
4) oddają nieruchomość w dowolną formę posiadania innym osobom, bez uzyskania zgody wierzyciela;
5) są przedsiębiorcami, a zadłużenie związane jest z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą (dotyczy to również dłużników, którzy dokonali czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej).

Aby przystąpić do programu restrukturyzacji zadłużenia dłużnik musi złożyć pisemny wniosek wierzycielowi  w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wniosek