– To nasz regionalny parlament stanowiący władzę uchwałodawczą, który pracuje nad rozwojem naszej małej ojczyzny – tak o Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, mówi jego przewodniczący Paweł Wróblewski (Dolnośląski Ruch Samorządowy).

– Sejmik Województwa Dolnośląskiego to nasz regionalny parlament stanowiący władzę uchwałodawczą, który pracuje nad rozwojem naszej małej ojczyzny. 36 radnych wybieranych w wyborach bezpośrednich na co dzień pracuje w tematycznych komisjach, w których opiniowane są, a często też przygotowywane projekty uchwał, które tworzą nasze lokalne prawo i wytyczają strategie ważnych dla rozwoju województwa działań – mówi przewodniczący sejmiku Paweł Wróblewski (Dolnośląski Ruch Samorządowy).

Na początku kadencji radni wybierają władzę wykonawczą – zarząd, którzy realizuje decyzje Sejmiku: marszałka województwa, dwóch wicemarszałków i dwóch członków zarządu. Zarząd nadzoruje także pracę podległych samorządowi instytucji wojewódzkich: jednostek ochrony zdrowia, instytucji kultury, szkół i spółek.

Pracami Sejmiku kieruje przewodniczący, który zwołuje sesje i prowadzi je. Na sesjach zapadają najważniejsze decyzje dotyczące rozwoju naszego regionu: uchwalana jest Strategia Rozwoju Województwa oraz Wieloletnie Programy Inwestycyjne. Do wyłącznej właściwości Sejmiku należy uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarowania mieniem wojewódzkim.

Sejmik ustala zasady podziału środków z unijnej kasy

– Praktycznie od początku współpracy w ramach Unii Europejskiej Sejmik ustala zasady podziału środków z unijnej kasy. Sejmik uchwala także budżet województwa i co roku ocenia pracę zarządu. Udziela także patronatów oraz nagradza – mówi Paweł Wróblewski.

Najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Sejmik jest tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska – Civi Honorario. Do wybitnych twórców dzieł artystycznych, wydarzeń lub projektów kulturalnych skierowana jest Nagroda Kulturalna Silesia, a dla najaktywniejszych Dolnoślązaków i dolnośląskich organizacji przyznawane są Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

– Podróżując po drogach wojewódzkich, Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, Kolejami Dolnośląskimi, zasiadając w Operze Wrocławskiej czy Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, spacerując po ryneczkach dolnośląskich uzdrowisk warto sobie uświadomić, że to właśnie owoce pracy radnych wojewódzkich wszystkich kadencji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – kończy Paweł Wróblewski.