Nowe trasy tramwajowe, budowa i przebudowa dróg czy inwestycje związane z rozwojem ruchu rowerowego i pieszego – znamy plany wrocławskiego magistratu na 2019 rok, dotyczące transportu i komunikacji miejskiej. Sprawdźcie, co szykują nam urzędnicy.

W poniedziałek 9 kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały rady miejskiej w sprawie zatwierdzenia „Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2019”.  To dokument, zawierający kluczowe przedsięwzięcia planowane przez magistrat, na podstawie którego przygotowywany jest później budżet miasta.

Podobnie jak w ubiegłym roku, strategiczne dla miasta zadania podzielono na cztery obszary priorytetowe. Pierwszy to zielony Wrocław, drugi – mobilność wrocławian, trzeci – rozwój partycypacji, budowa kapitału społecznego i poprawa jakości życia, a czwarty – edukacja, innowacje, gospodarka i rozwój.

Pod lupę wzięliśmy drugi z priorytetów, czyli mobilność wrocławian, w którym uwzględniono najważniejsze inwestycje związane z transportem i komunikacją we Wrocławiu.

– Kształtowanie zrównoważonej mobilności wymaga przede wszystkim zapewnienia priorytetu dla rozwoju transportu niesamochodowego, albowiem przyszłość mobilna miasta, a także – w dużym stopniu – obszaru metropolitalnego, leży w sprawnym transporcie zbiorowym, rowerowym i ruchu pieszym. Sprzyjać temu będzie stworzenie spójnej sieci transportu zbiorowego, wzbogaconej o transport rowerowy i przestrzenie publiczne dla ruchu pieszego i uzupełnionej o dobrze funkcjonujący system dróg – tłumaczą urzędnicy.

Dlatego, jak zaznacza magistrat, skupiono się na zadaniach opierających się przede wszystkim na rozwoju transportu zbiorowego, a w szczególności rozwoju tras tramwajowych wraz z elementami towarzyszącymi, takimi jak parkingi „Parkuj i Jedź”. Wskazano także grupę działań odnoszących się do ruchu pieszego i rowerowego.

– Nie pomija się rozwoju układu ulicznego, przy czym wskazane działania dotyczą dopełnienia brakujących elementów sieci o charakterze obwodowym, a dalsze usprawnienie układu ulicznego będzie w mniejszym stopniu oparte na nowych inwestycjach drogowych, natomiast w większym – na działaniach rewitalizacyjnych lub organizacyjnych na rzecz efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury – dodają urzędnicy.

Łącznie w dokumencie znalazło się 25 zadań, związanych z mobilnością, zaplanowanych na przyszły rok.

Tramwaj na Popowice

mat. inwestora

Transport zbiorowy

W podobszarze związanym z rozwojem i integracją transportu zbiorowego, znajdziemy m.in. etap III A projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego we Wrocławiu i Aglomeracji”. Projekt ten zakłada budowę trasy tramwajowej przez Popowice – od ulicy Jagiełły do Milenijnej oraz zakończenie budowy torowiska tramwajowego na ulicy Hubskiej – od Glinianej do Dyrekcyjnej.

W dokumencie figuruje też IV etap tego projektu, obejmujący uruchomienie dwóch nowych tras tramwajowych – na Ołtaszyn i na Swojczyce. Na przyszły rok planowane jest uruchomienie prac przygotowawczych do obu inwestycji. W planach jest też budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór.

W „Założeniach…” znajdziemy także zadanie pod hasłem Wrocławski Program Tramwajowy.

– Projekt zakłada prace przygotowawcze i analizy związane z realizacją programu, ale nie tylko w zakresie realizacji inwestycji i analiz wstępnych związanych np. z wariantowymi przebiegami, ale także usprawnień organizacyjnych i taryfowych – tłumaczą urzędnicy.

Jest też zakup nowego taboru tramwajowego, niezbędnego dla uruchomienia nowych tras (MPK złożyło już wniosek o dofinansowanie z funduszy UE) oraz przygotowanie do budowy nowej zajezdni tramwajowej, która ma powstać w zachodniej części Wrocławia.

– Przewiduje się, że projekt wybrany w drodze konkursu architektonicznego pozwoli na prowadzenie kolejnych działań przygotowujących do realizacji – wyjaśnia magistrat.

Na przyszły rok urzędnicy planują również rozbudowę systemu zarządzania ruchem m.in. o nowe funkcje informatyczne czy uruchomienie 383 wyświetlaczy ITS, a także II etap budowy systemu „Park & Ride”, zakładający rozbudowę systemu o kolejne parkingi służące przesiadkom z transportu indywidualnego na komunikację zbiorową. Parkingi powstaną przy przystankach kolejowych i węzłach komunikacji miejskiej.

Ulica Buforowa

Przebudowa ulicy Buforowej. Mat. prasowe

Nowe drogi

W podobszarze dotyczącym budowy kluczowych połączeń drogowych znajdziemy budowę Alei Wielkiej Wyspy, która połączy ulicę Krakowską z Mickiewicza.

– Nowa ulica ukształtowana będzie jako nowy łącznik krajobrazowy i rekreacyjny dla mieszkańców z miejscami widokowymi pozwalającymi na podziwianie uroków doliny rzek oraz lasy. Inwestycja będzie zaplanowana jako wzorcowa, jeśli chodzi o wyposażenie w zieleń oraz rozwiązania dotyczące odprowadzenia wód opadowych – czytamy w dokumencie.

Jest tam też budowa Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94. W skład tego zadania wchodzi budowa obwodnicy Leśnicy oraz Alei Stabłowickiej od ulicy Granicznej do Kosmonautów, a także przebudowa ulicy Kosmonautów.

W „Założeniach…” znajdziemy też trwającą już przebudowę ulicy Buforowej, a w ramach programu rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą planowana jest budowa połączenia Wrocławskiego Parku Przemysłowego i Wrocławskiego Parku Technologicznego, czyli przebudowa ulicy Fabrycznej, Traktatowej i Otyńskiej.

2019 rok to również rozbudowa ulicy Osobowickiej na odcinku 1,3 km – od obwodnicy śródmiejskiej do ulicy Lipskiej, a także przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 – Obornickiej, Pęgowskiej, Zajączkowskiej i Pełczyńskiej. Z kolei w ramach programu inicjatyw lokalnych, na przyszły rok planowane do realizacji są przebudowy m.in. ulic: Pakosławskiej, Lubelskiej, Blacharskiej i Cegielskiego.

Wrocławski Rower Miejski

fot. Nextbike Polska

Ruch rowerowy i pieszy

Jeśli chodzi o rozwój ruchu rowerowego i pieszego, w dokumencie znajdziemy m.in. realizację programu rowerowego oraz rozwój Wrocławskiego Roweru Miejskiego, który – wedle zapowiedzi urzędników – ma rozrosnąć się do 2000 jednośladów.

Jest tam też stworzenie zielonych korytarzy pieszo-rowerowych. Pierwszym działaniem w ramach tego zadania ma być tzw. Promenada Krzycka na południu Wrocławia, wzdłuż towarowej obwodnicy kolejowej.

Urzędnicy wpisali do „Założeń…” także projekt „Zielone ulice”, zakładający rewitalizację śródmiejskich ulic, położonych w gęstej tkance miejskiej, które mają w przyszłości stanowić zazielenioną i wygodną – przyjazną dla wszystkich użytkowników – przestrzeń publiczną wzbogaconą o zieleń. Pierwszym działaniem, zaplanowanym na przyszły rok, ma być przygotowanie dokumentacji projektowej dla dwóch ulic – Pomorskiej i Gajowickiej.

Parkowanie

W dokumencie są też dwa zadania związane z polityką parkingową. Pierwsze to nowa strefa płatnego parkowania.

– Działanie polega na stworzeniu nowych zasad dla stref parkowania oraz zbioru towarzyszących zmian poprawiających jakość życia mieszkańców. Projekt podlega szerokim konsultacjom społecznym i ostatecznie ma trafić pod obrady Rady Miejskiej – tłumaczą urzędnicy.

Drugie zadanie to parkowanie na osiedlach, które z kolei polega na stworzeniu operacyjnych zasad polityki parkingowej, związanej w szczególności z osiedlami z dużą liczbą mieszkańców.