Serwis wroclife.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z naszej strony (dalej jako „Użytkownicy”).

Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomącą serwisu wroclife.pl przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926) (dalej jako „Ustawa”).

Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe.

Udostępnienie danych osobowych w serwisie wroclife.pl jest całkowicie dobrowolne.

Zbiór danych osobowych gromadzonych przez serwis wroclife.pl został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 

Polityka prywatności zawiera:

  • rodzaje gromadzonych informacji i ich przeznaczenie,
  • sposoby wykorzystania tych informacji,
  • oferowane możliwości, w tym sposób uzyskiwania dostępu do danych i aktualizowania ich

 

§ 1. Dane osobowe

Administratorem Danych Osobowych jest: „Wroclife sp. z o. o.” dalej zwana Wroclife.

Wroclife dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wroclife nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych wroclife.pl.

Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

Niezależnie od powyższego, adresy e-mail mogą zostać udostępnione instytucjom zewnętrznym świadczącym usługi masowej wysyłki wiadomości e-mail zawierających wyłącznie informacje nt. aktywności Użytkowników. Każda instytucja będzie gwarantować bezpieczeństwo i poufność przekazanych danych zgodnie z Ustawą.

§ 2. Gromadzone informacje i Sposoby ich wykorzystania

Serwis wroclife.pl na potrzeby działalności zbiera następujące dane: imię, nazwisko, nr telefonu, gminę zamieszkania oraz adres e-mail.

Wszelkie dane podawane są dobrowolnie przez Użytkownika.

Imię, nazwisko oraz adres e-mail podane przez użytkownika na serwisu wroclife.pl będą wykorzystywane w celu informowania Użytkownika o aktywności Wroclife (o nowych treściach w serwisie wroclife.pl, nowych wydaniach Magazynu Wroclife,  organizowanych spotkaniach, i innych wydarzeniach organizowanych przez Wroclife). W tym celu Serwis wroclife.pl zastrzega sobie możliwość zlecania masowej wysyłki wiadomości e-mail za pośrednictwem zewnętrznych instytucji na zasadach § 1 ust. 4, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Przed wykorzystaniem informacji w celu innym niż wymienione w niniejszej Polityce prywatności prosimy Użytkownika o pozwolenie.

Serwis wroclife.pl korzysta z technologii plików Cookies w celu podtrzymania sesji Użytkownika. Plik Cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku).

Pliki Cookies wroclife.pl nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla jego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Wroclife nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są w serwisie wroclife.pl przez Użytkowników.

§ 3. Zabezpieczenie danych

Serwis wroclife.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.

Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Wroclife z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.

§ 4. Kontakt z Wroclife

Użytkownicy serwisu wroclife.pl mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Wroclife na adres redakcja@wroclife.pl

Wroclife może przechowywać korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach organizacyjnych i usprawnienia działalności serwisu wroclife.pl.

§ 5. Postanowienia końcowe

Zakres działalności serwisu wroclife.pl może z czasem ulegać zmianie i rozszerzeniu, co może wiązać się ze zmianami w niniejszym dokumencie.

Ogłoszenie zmian każdorazowo nastąpi poprzez ich umieszczenie na wroclife.pl pod adresem http://wroclife.pl/polityka-prywatnosci.

Zmiany te nie będą się wiązały z możliwością udostępnia czy przekazania wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych posiadanych przez Wroclife

Poczynione indywidualne ustalenia z Użytkownikiem mają pierwszeństwo przed Polityką prywatności.