Nowe linie tramwajowe i drogi, działania na rzecz zieleni i czystego powietrza czy inwestycje w obiekty kulturalne i rewitalizację zaniedbanych części Wrocławia – znamy wstępne plany władz naszego miasta na 2018 rok. Sprawdźcie, na co magistrat zamierza wydać pieniądze.

Wrocław

fot. Pixabay.com/CC0 Public Domain

W poniedziałek 12 czerwca ruszyły konsultacje projektu uchwały wrocławskiej rady miejskiej w sprawie zatwierdzenia „Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2018 rok”. To dokument, zawierający kluczowe przedsięwzięcia planowane przez magistrat, na podstawie którego przygotowywany jest później budżet miasta.

– Miasto to ludzie – dlatego najbliższe rozstrzygnięcia odbywającej się „gry o miasto” będą zmierzać w kierunku ciągłej poprawy jakości życia mieszkańców z uwzględnieniem pozostałych sfer funkcjonowania miejskiego organizmu – czytamy we wstępie do dokumentu.

Strategiczne dla miasta przedsięwzięcia na 2018 rok podzielono na cztery obszary priorytetowe. Pierwszy to Zielony Wrocław, drugi – mobilność wrocławian, trzeci – rozwój partycypacji, budowa kapitału społecznego i poprawa jakości życia, a czwarty – edukacja, innowacje, gospodarka i rozwój.

Wrocław ma być zielony

Zielony Wrocław to – jak podkreślają urzędnicy – najważniejszy cel polityki miejskiej na najbliższe lata, wymagający szybkich i długotrwałych inwestycji, m.in. w poprawę jakości powietrza, ochronę gleb, zapewnienie swobodnego i równego dostępu do terenów zielonych czy możliwość aktywnego wypoczynku i rekreacji.

– W dalszym ciągu prowadzone będą działania na rzecz zwiększenia i rewitalizacji terenów zieleni, rozwijania bioróżnorodności na obszarze miasta oraz ochrony osobliwości dendrologicznych. Równocześnie wprowadzane będą nowe formy użytkowania zieleni na obszarach zabudowanych, jak np. zielone ściany, dachy, parki kieszonkowe, ogrody wertykalne oraz inne formy mikrozieleni – zapowiadają urzędnicy.

CC0 Public Domain

Jeśli chodzi o ochronę klimatu, w „Założeniach polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2018 rok” znalazło się m.in. opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu, mapy potencjału solarnego czy działania związane z ograniczaniem niskiej emisji (wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, kontynuacja programu KAWKA, ograniczanie pierwotnej i wtórnej emisji pyłów z powierzchni ciągów komunikacyjnych czy usuwanie azbestu).

Wśród planowanych na przyszły rok inwestycji, znajdziemy m.in. rewitalizację na cele rekreacyjne terenu nadodrzańskiego przy ul. Zawalnej, zagospodarowanie terenu na Gaju w rejonie ulicy Kłodzkiej, zagospodarowanie skweru przy ul. Na Szańcach i pl. Bema, ul. Prusa i Świętokrzyskiej (Skwer Skaczącej Gwiazdy), kontynuację prac w części rekreacyjno-sportowej Parku Tysiąclecia czy pierwszy etap rewaloryzacji Parku Szczytnickiego.

Nowe linie tramwajowe, tabor i zajezdnia

Jak tłumaczą autorzy „Założeń…”, jednym z najistotniejszych mierników jakości życia w mieście jest sprawność przemieszczania się oraz jakość powiązań miasta z zewnętrznym systemem transportowym.

– Wydajny i dobrze zorganizowany transport, który bynajmniej nie zakłada eliminowania z miasta samochodów, a jedynie wprowadzenie równych proporcji i praw dla wszystkich uczestników ruchu drogowego (samochodów osobowych, transportu publicznego, rowerów i pieszych), przestrzenie publiczne przyjazne pieszym, możliwość bezpiecznego poruszania się rowerami, podnoszenie ogólnego bezpieczeństwa na drogach oraz zaspokajanie potrzeb niepełnosprawnych poprzez niwelowanie barier architektonicznych – takie miasto staje się bardziej funkcjonalne, a przede wszystkim lepsze i zdrowsze do życia dla mieszkańców. Równocześnie jest to miasto bardziej przyjazne dla przyjezdnych – czytamy w dokumencie.

Tramwaj na Popowice

mat. inwestora

Urzędnicy – jako kluczowy – wskazują rozwój transportu zbiorowego, w szczególności rozwój tras tramwajowych wraz z elementami towarzyszącymi, takimi jak parkingi „Parkuj i Jedź”.

Tu wśród najważniejszych zadań jest m.in. budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej, Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław-Popowice, a także budowa nowego torowiska na ulicy Hubskiej (od ul. Glinianej do Dyrekcyjnej).

Urzędnicy planują też rozpoczęcie budowy wydzielonej trasy tramwajowo-autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z centrum Wrocławia, a także uruchomienie prac przygotowawczych do budowy nowy tras tramwajowych na Swojczyce i Ołtaszyn.

W planach jest też zakup nowych tramwajów oraz budowa systemu „P&R”, zakładającego rozbudowę systemu węzłów przesiadkowych i parkingów typu Park&Ride, umożliwiających komfortowe przesiadki z transportu indywidualnego na transport zbiorowy. Węzły przesiadkowe mają powstać w bezpośrednim sąsiedztwie stacji i przystanków kolejowych (Wrocław–Grabiszyn i Wrocław–Kuźniki) oraz pętli i przystanków tramwajowych (przy skrzyżowaniu ulic: Kosmonautów/Boguszowska, Kosmonautów/gen. Fieldorfa, Bardzka/Świeradowska, Opolska/Karwińska i Opolska/Głubczycka).

Miasto chce także rozpocząć prace przygotowawcze i analityczne dla lokalizacji nowej zajezdni tramwajowej.

Drogi, chodniki i ścieżki rowerowe

W konsultowanym dokumencie znajdziemy też inwestycje drogowe – to budowa Alei Wielkiej Wyspy, Osi Zachodniej (Obwodnicy Leśnicy, Alei Stabłowickiej i przebudowa ul. Kosmonautów), przebudowa ulicy Buforowej, a także budowa Osi Inkubacji do ul. Rakietowej oraz połączenia Wrocławskiego Parku Przemysłowego i Wrocławskiego Parku Technologicznego (przebudowa ulic Fabrycznej, Traktatowej i Otyńskiej).

Ulica Buforowa

mat. inwestora

Do przebudowy pójdzie ulica Wilkszyńska (na odcinku od ul. Marszowickiej do granic miasta), ulice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska), a także – w ramach programu inicjatyw lokalnych – ulice Zawalna, Jutrzenki, Lubelska i Blacharska.

W ramach realizacji Programu Ruchu Pieszego, w planach są budowy i przebudowy chodników na terenie miasta, a także doposażanie w azyle przejść dla pieszych. Z kolei w ramach Programu Rowerowego, w 2018 roku urzędnicy przewidują m.in. budowę parkingów rowerowych, wykonanie obniżeń krawężników na ciągach dróg rowerowych, budowę ścieżek rowerowych m.in. na ul. Kochanowskiego, Sułowskiej czy Grabiszyńskiej. Rozbudowany zostanie także Wrocławski Rower Miejski.

Partycypacja i rewitalizacja

Trzecim priorytetem w „Założeniach polityki społeczno-gospodarczej na 2018 rok” jest rozwój partycypacji, budowa kapitału społecznego i poprawa jakości życia.

– Pierwszym krokiem w kierunku budowania kapitału społecznego jest świadome i aktywne uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich miasta czy osiedla. Efektywna i skuteczna partycypacja wymaga jednak uruchomienia szczególnego procesu, w którym społeczność lokalna jest nie tylko adresatem, lecz także współtwórcą wypracowywanych rozwiązań, zmierzających do polepszenia warunków życia w najbliższym otoczeniu. Traktowanie przez władze Wrocławia tych społeczności jako istotnego partnera we współrządzeniu znajdzie kontynuację w przyszłorocznym Budżecie Obywatelskim – zapowiadają urzędnicy.

By polepszyć jakość życia wrocławian, w planach jest realizacja programu poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic (m.in. ul. Bezpieczna i Dolnobrzeska), programu poprawy stanu technicznego obiektów inżynierskich (m.in. kładka nad al. Sobieskiego, most Żernicki, przebudowa mostów Pomorskich oraz prace przygotowawcze do realizacji mostów Średzkich i Chrobrego) czy programu utwardzanie nawierzchni dróg gruntowych (m.in. ul. Chrzanowskiego, ul. Świt).

Nabrzeża Oławy po rewitalizacji

fot. Wrocławska Rewitalizacja

W 2018 roku miasto będzie kontynuować rewitalizację Przedmieścia Oławskiego i Nadodrza. Na Przedmieściu Oławskim planowane są m.in. remonty kamienic, adaptacja budynków oficynowych oraz zagospodarowania wnętrz podwórzowych, a także stworzenie miejsc aktywności dla mieszkańców oraz zagospodarowanie nabrzeży Oławy jako terenów rekreacyjnych. Z kolei zakres programu na Nadodrzu będzie kontynuacją działań z zakresu remontów kamienic, adaptacji budynków oficynowych oraz zagospodarowania wnętrz podwórzowych.

Wrocław ważnym ośrodkiem naukowym i kulturalnym

– Niektóre z dużych miast, pełniące funkcje metropolitalne, przejmują role kierownicze w sferze społeczno-gospodarczej i politycznej. W wyniku tych procesów stają się miejscem kumulacji kapitału, innowacji oraz wiedzy, zyskując tym samym międzynarodową rangę – wyliczają twórcy dokumentu.

Takie ambicje ma też Wrocław – urzędnicy tłumaczą, że jako ważny ośrodek naukowy, kulturalny, administracyjny i polityczny należy do miast innowacyjnych i kreatywnych.

W części dokumentu dotyczącej priorytetu IV (edukacja, innowacje, gospodarka, rozwój), nie ma zbyt wielu inwestycji, jest szereg „miękkich” działań, jak choćby liczne programy wspierające przedsiębiorczość, promujące Wrocław jako prężny ośrodek akademicki, turystyczny czy kulturalny. Magistrat planuje także stworzyć miejski system wsparcia dla start-upów.

Projekty inwestycyjne, planowane na 2018 rok, dotyczą m.in. działalności kulturalnej – to budowa Centrum Kultury Nowe Żerniki, a także remont i modernizacja budynku przy ul. Pszczelarskiej 7 na centrum kultury i aktywności lokalnej. Do użytku zostanie oddana także zrewitalizowana Wyspa Daliowa.

NAWA

fot. Zieta Prozessdesign

Jednym z wymienionych przedsięwzięć jest też modernizacja zespołu zabudowy przy ul. Ruskiej 46 abc w celu stworzenia miejsca wydarzeń artystyczno-kulturalnych. Realizowany tam projekt „Przestrzeń dla kultury” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Skąd wziąć na to pieniądze?

Jak czytamy w dokumencie, obok zapewnienia finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wydatków bieżących, priorytetem w zakresie polityki finansowej pozostanie w 2018 roku utrzymanie niskich kosztów obsługi zadłużenia, a także redukcja samego zadłużenia miasta.

– W tym celu wykorzystane będą m.in. wpływy ze środków europejskich jako refundacja już poniesionych wydatków na spłatę obecnego zadłużenia, ale w taki sposób, aby jednocześnie umożliwić maksymalne wykorzystanie możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej – tłumaczą urzędnicy.

Dodają, że realizacja nowych inwestycji przy udziale funduszy europejskich będzie wymagać zabezpieczenia w budżecie miasta środków na pokrycie wkładu własnego, przy czym kluczem do zabezpieczenia niezbędnych środków nie będzie nowe zadłużenie. W tym celu konieczne będzie, podkreślają w magistracie, przestrzeganie w kolejnych latach równowagi budżetowej, z naciskiem na wypracowanie, podobnie jak w roku 2016, nadwyżki budżetowej.

Celem polityki finansowej Wrocławia w przyszłym roku, oprócz utrzymania dyscypliny wydatkowej, ma być prowadzenie działań wspierających stronę dochodową budżetu miasta, poprzez zwiększenie aktualnych wpływów.

– Podobnie jak w latach poprzednich, podejmowane będą dalsze kroki zwiększające efektywność w ściągalności należności budżetowych, m.in. czynności usprawniające sam proces egzekucji należności podatkowych, jak i zwiększające stopień dobrowolnego regulowania należności, tak aby osiągane dochody z podatków i opłat stanowiły istotną pozycję w dochodach własnych miasta – czytamy w „Założeniach…”.

Urzędnicy zapowiadają rozwijanie inicjatyw, służących uzyskaniu w przyszłości dodatkowych wpływów do budżetu, np. poprzez tworzenie sprzyjających warunków do powstawania nowych inwestycji w sektorze prywatnym oraz rozwoju przedsiębiorczości. Kontynuowana będzie też prowadzona od kilku lat akcja „Rozlicz PIT we Wrocławiu”.