Tytułowa sentencja mówi o tym, że ważne jest, aby nie zmarnować ani jednego dnia. Aby nie było ani dnia bez choćby jednego pociągnięcia pędzlem na obrazie, aby nie było ani jednego dnia bez przeczytania lub napisania choćby linijki tekstu. Całe życie jest uczeniem się…

„Nulla dies sine linea” – to słowa, które Pliniusz Starszy przypisał greckiemu malarzowi Apellesowi i zapisał w swoim jedynym zachowanym dziele „Historii naturalnej”.
Rzecz jasna słowa o konieczności napisania czy przeczytania każdego dnia choćby linijki tekstu nie dotyczą wszystkich, co więcej – dotyczą grupy relatywnie nielicznej, będącej swoistą elitą w określonym obszarze życia. Chodzi o ludzi, którzy z racji tego, kim są i jacy są, mają poznawczy oraz moralny obowiązek ustawicznego uczenia się, przyswajania coraz to nowej wiedzy. Mowa tu o ludziach, którzy z racji wykonywanego zawodu muszą kształcić się przez całe życie (np. nauczyciele czy lekarze), ale nie tylko – są i tacy, dla których wiedza jest największą wartością samą w sobie.

Studia podyplomowe
Jednym z najważniejszych, a w wielu przypadkach najważniejszym elementem ustawicznego kształcenia się są studia podyplomowe. W wielu dziedzinach kształcenie się na poziomie akademickim jest warunkiem koniecznym do zdobycia upragnionego zawodu. Chodzi o kontakt ze środowiskiem branżowym, a także o zaplecze techniczne, całą konieczną infrastrukturę, jaką dysponują uczelnie – jest to najbardziej widoczne w przypadku dyscyplin i uczelni politechnicznych. Dla wielu ludzi studia podyplomowe to inwestycja, która może i powinna przynieść wymierne efekty.

Mogą je podjąć osoby mające kwalifikacje pierwszego stopnia, czyli posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskie lub licencjackie). Przy czym nie jest ważne, jakie studia się ukończyło. Możemy zatem, np. po ukończeniu matematyki, studiować podyplomowo filozofię lub odwrotnie.

Studia podyplomowe pełnią wieloraką funkcję. Zapewniają możliwość uzupełnienia wykształcenia w określonej branży lub zdobycie wiedzy i umiejętności w branżach podobnych (np. absolwenci dziennikarstwa często wybierają studia marketingowe czy PR, a ekonomiści zarządzanie). Są okazją do odnowienia wiedzy i kwalifikacji zwłaszcza w sytuacji, kiedy między ukończeniem studiów magisterskich a podjęciem podyplomowych upłynęło sporo czasu. To także doskonała okazja, by zupełnie przebranżowić się, podjąć pracę niezwiązaną z wyuczonym wcześniej zawodem, bez potrzeby przechodzenia procesu nauki I lub II stopnia.
Czym kierować się przy wyborze studiów podyplomowych? Musimy uświadomić sobie, czego oczekujemy, potrzebujemy i chcemy się nauczyć.

Bogata oferta wrocławskich uczeni
Czas trwania studiów podyplomowych jest różny, jednak nie mogą one trwać krócej niż dwa semestry (są też kierunki, gdzie takie studia trwają cztery semestry). Zajęcia odbywają się zazwyczaj w weekendy (czasami także w piątki), co tydzień lub co dwa tygodnie.
Studia podyplomowe organizowane są przez uczelnie w zakresie prowadzonych przez nie kierunków, przy czym uczelnie mogą starać się o zgodę ministra na organizowanie studiów podyplomowych na kierunku, którego uczelnia nie prowadzi.

Oferta uczelni wrocławskich jest bardzo bogata. Studia podyplomowe oferują uczelnie artystyczne – Akademia Muzyczna i Akademia Sztuk Pięknych, dalej – Akademia Wychowania Fizycznego, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Wrocławski. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie profili wymienionych uczelni, nie dziwi, jak szeroką ofertę przedstawiają – to około 300 kierunków!

Istotną uwagę zawiera np. regulamin studiów podyplomowych Politechniki Wrocławskiej, a mianowicie: warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zebranie minimalnej grupy uczestników, dlatego PWr nie może zagwarantować uruchomienia wszystkich proponowanych kierunków studiów podyplomowych.
Uwaga ta jest ważna o tyle, że pokazuje, iż oferta każdej z uczelni oferującej studia podyplomowe jest specyficzna. Przede wszystkim uczelnie oferują kierunki studiów, w których się specjalizują, a ponadto każda stawia określone wymogi kandydatom na studia, co wynika ze specyfiki danej uczelni.

Jakie warunki i ile to kosztuje?
Oto przykładowe warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc podjąć studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Na studia podyplomowe może zostać przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych, a o przyjęciu lub nie decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia podyplomowe obowiązana jest złożyć następujące dokumenty (zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie studiów podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego): podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK, kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty, zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli), kserokopię dowodu osobistego poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty, kopie innych dokumentów określonych w umowie o finansowanie studiów podyplomowych – w przypadku studiów finansowanych z grantów – oraz (jeżeli jest wymagana) fotografię bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisaną imieniem i nazwiskiem.

Studia podyplomowe w przeważającej części są płatne, i to niezależnie od tego, czy organizowane są przez uczelnie publiczne, czy prywatne. Koszty studiów mieszczą się zazwyczaj między 1500 a 3500 złotych za semestr, choć bywają od tych widełek wyjątki.

Edukacja nie powinna mieć końca
Eduard Lindeman w książce „Znaczenie edukacji dorosłych” („The Meaning of Adult Education”) zawarł podstawowe tezy edukacji dorosłych. Według pierwszej z nich, która jest tezą kluczową, całe życie jest uczeniem się, dlatego edukacja nie powinna mieć końca. Nie wszyscy rozumieją to, co stwierdził Lindeman, jednakże ci, którzy podzielają jego zdanie – i tu wracamy do początku tego tekstu – mają poznawczy oraz moralny obowiązek ustawicznego uczenia się oraz przyswajania coraz to nowej wiedzy.